Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новина:

Новини: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

Излъчено от admin на 26-04-2017 09:09:17 EEST

Регионална здравна инспекция - Шумен, пл.”Освобождение” № 1, на основание чл.14 от НПКДС

ОБЯВЯВА

1. Конкурс за длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в отдел „Противоепидемичен контрол”, дирекция “Надзор на заразните болести” в РЗИ - Шумен.

2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

- да притежават минимална образователно-квалификационна степен: ”професионален бакалавър по обществено здраве”, „бакалавър по здравни грижи”;

- да притежават минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: не се изисква и/ или

- минимален ранг за заемане на длъжността – V младши.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- придобит професионален опит в системата на РЦЗ/ РИОКОЗ / РЗИ/;

- кандидатите да познават: Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за държавния служител, Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции и други нормативни актове, свързани с основните функции и задачи на РЗИ;

- компютърна грамотност;

- кандидатите да притежават: деловитост и инициативност, умения за работа в екип

3.Конкурсът ще се проведе в гр. Шумен, пл. “Освобождение” № 1, в сградата на РЗИ, от комисия, назначена със заповед на директора на РЗИ чрез решаване на тест и интервю.

4. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

4.1.  Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС; 

4.2.  Декларация от лицето по чл.17,ал.2,т.1 от НПКДС /по образец/; 

4.3.  Копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен ”професионален бакалавър по обществено здраве”, „бакалавър по здравни грижи”;

4.4.  Копия от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

4.5.  Официален документ, удостоверяващ придобития ранг /ако има такъв/;

4.6.  Официален документ за завършен курс за компютърно обучение /ако притежават такива/;

4.7.  Свидетелство за съдимост.

5. Кратко описание на длъжността по длъжностната характеристика: младшият експерт в отдел „ПЕК”, дирекция “НЗБ” отговаря с дейността си за получаването, съхранението и раздаването на ваксините и консумативите; за двукратното замерване на температурите във всички хладилници и регистрацията им; следи стриктно заявките за отпуснатите биопродукти; изготвя ежеседмично сигналната информация за динамиката на заразната и паразитна заболеваемост в областта; регистрира ежедневно всички бързи известия в журнала за ОЗБ.

6. Длъжностната характеристика за заемане на длъжността ще се предоставя на кандидатите при подаване на документите за участие.

7.     Размерът на основната заплата за длъжността за степен първа на длъжностно ниво се определя от 460 до 1100 лв. (при назначаване основната заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8.     Място, срок и условия за подаване на документите, както следва:

- Област, община, населено място: гр. Шумен, област Шумен

- Адрес: пл.”Освобождение”№ 1, сградата на РЗИ, ет. І, стая № 5.

- Телефон: 054/800 722, 800 727.

- Административно звено: РЗИ – Шумен, Дирекция “АПФСО”

- Лице за контакт: Пенка Веселинова

- Краен срок за подаване на документите: 10.05.2017 г.

- Ден за публикуване на обявата: 26.04.2017 г.

Общодостъпно място на което ще се публикуват списъци или други съобщения, свързани с конкурса: информационно табло на входа на РЗИ - адрес: пл. “Освобождение” № 1 и уеб сайта на РЗИ - Шумен: www.rzi-shumen.net

Изпрати на приятел :: коментари 0


Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 25.04.2017 год.


1. Седмична оперативна информация за 16-та седмица на 2017 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град Шумен за 16-та седмица на 2017 год.

В секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец март 2017 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2017 год.
Списъците са публикувани рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2016 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2016 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.