Рег. здр. инсп. гр. Шумен.Бисквитките Рег. здр. инсп. гр. Шумен. GDPR и Вашите данни

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща >>

Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 11.06. – 17.06.2018 г.

Излъчено от admin на 19-06-2018 11:37:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  64 случая на остри заразни заболявания срещу 60 случая за предходната седмица. От тях 46  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 37 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 5 случая срещу 5 случая за предходната седмица (3 случая в гр. Шумен и по 1 случай в с. Върбак, с. Борци).

Ротавирусен гастроентерит  0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:

Варицела  9 случая срещу 9 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Скарлатина  4 случая срещу 3 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Трансмисивни инфекции:

Лаймска борелиоза  0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Паразитози:

Ламблиоза 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Тениаринхоза - 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции:

ОВП - 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са  0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И АПТЕКИТЕ

Излъчено от admin на 19-06-2018 11:35:15 EEST

На основание чл. 55, ал.2 от Наредба № 4 /2009 г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомяваме, че е получен писмен сигнал от РЗИ - гр. Пазарджик за установена липса на 25 броя специални рецептурни бланки /жълти/ за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Уведомяваме Ви, че специални  рецептурни бланки:

жълти: серия А от  № 10010956 до № 100109580 включително, са невалидни.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТЕЩИ ЛКК В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2018 г.

Излъчено от admin на 18-06-2018 16:45:24 EEST

РАБОТЕЩИ ОБЩИ ЛКК 

РАБОТЕЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 13-06-2018 10:01:02 EEST

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ЛИ”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

      Допуска до конкурс следните кандидати:

      1.    Петя Серьожева Петкова

    Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

      Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 26 юни 2018 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

     Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

13.06.2018 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за възможните неблагоприятни последици върху здравето при приготвянето и последващата употребата в домашни условия на играчка – желе

Излъчено от admin на 12-06-2018 15:17:06 EEST

Във връзка с информация, разпространявана в социалните мрежи, включително и публикувани клипове на деца, които сами приготвят желета за игра с течни сапуни, лепила, козметични продукти, бои и оцветители, средства за борба с вредни насекоми и др., Министерството на здравеопазването счита, че подобни практики могат да създадат предпоставка за негативно въздействие върху индивидуалното здраве.

Продуктите, които се пускат на пазара, са безопасни само при очакваната им употребата съгласно указанията, дадени от производителя. Продукти, които се изготвят в домашни условия при смесване на различни вещества, не могат да бъдат считани за безопасни.

В допълнение препоръчваме на всички потребители на различни продукти, съдържащи химични вещества и смеси, същите да бъдат употребявани при спазване на всички изисквания за безопасност, посочени на етикетите им, в т.ч. и след предварително запознаване с посочените Предупреждения за опасност и Препоръки за безопасност.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 11-06-2018 10:55:17 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №27

До

Директора/Управителя на ,,ДИНКЕЛ” ЕООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. ВАРНА, гр. ВАРНА; ул. ,,ИВАН КАЦАРСКИ” 5, ВХ. Б, ЕТ. 3, АП. 9

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-317/14.05.2018 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Непотърсена”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор в РЗИ-Шумен

Дата: 11. 06. 2018 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

Излъчено от admin на 01-06-2018 09:43:45 EEST

О Б Я В Л Е Н И Е

Регионална здравна инспекция - Шумен, пл.”Освобождение” № 1, на основание чл.14 от НПКДС

ОБЯВЯВА

1. Конкурс за длъжността “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в отдел “Лабораторни изследвания”, дирекция “Обществено здраве” в РЗИ - Шумен.

2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

-   да притежават минимална образователно-квалификационна степен: ”магистър по медицина” или бакалавър по „Хранителни технологии”;

-   да притежават минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: 2 /две/ години и/ или

- минимален ранг за заемане на длъжността – ІV младши.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

-   придобита специалност в системата на здравеопазването;

-   придобит професионален опит в системата на ХЕИ / РИОКОЗ/ РЗИ;

-    кандидатите да познават: Закона за здравето, Закона за държавния служител, Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции и други нормативни актове, свързани с основните функции и задачи на РЗИ;

-   кандидатите да притежават: деловитост и инициативност, умения  за работа в екип               

3. Конкурсът ще се проведе в гр. Шумен, пл. “Освобождение” № 1, в сградата на РЗИ, от комисия, назначена със заповед на директора на РЗИ чрез решаване на тест и интервю.

4.  Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

4.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;

4.2. Декларация от лицето по чл.17,ал.2,т.1 от НПКДС /по образец/;

4.3. Копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър по медицина” или бакалавър по „Хранителни технологии”;

4.4. Копия от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

4.5. Официален документ, удостоверяващ придобития ранг (ако има такъв);

4.6.  Предимство е да се представят официални документи за придобита специалност в системата на здравеопазването и за завършен курс за компютърно обучение (ако притежават такива);

5. Кратко описание на длъжността по длъжностната характеристика: главният експерт в отдел “ЛИ”: Анализира, обобщава, изготвя и подписва протоколи с резултати от лабораторния контрол и издава сертификати от оценка на съответствието; Контролира точното и прецизно прилагане на утвърдените методи за контрол; Контролира  качеството на работа на младшите експерти; Оказва контрол при приемането на пробите и насочва навременното извършване на контрола; Контролира правилното приготвяне и съхранение на хранителните среди и следи за тяхната стерилност; Изготвя заявки за хранителни среди, диагностикуми и стъклария, като ги предлага за утвърждаване от началник на отдел ЛИ.

6. Длъжностната характеристика за заемане на длъжността ще се предоставя на кандидатите при подаване на документите за участие.

7. Размерът на основната заплата за длъжността за степен първа на длъжностно ниво се определя от 510 до 1200 лв. (при назначаване основната заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8.  Място, срок и условия за подаване на документите, както следва:

- Област, община, населено място: гр. Шумен, област Шумен

- Адрес: пл.”Освобождение”№ 1, сградата на РЗИ, ет. І, стая № 5.

- Телефон: 054/800 722, 800 727.

- Административно звено: РЗИ – Шумен, Дирекция “АПФСО”

- Лице за контакт: Пенка Веселинова

- Краен срок за подаване на документите: 11.06.2018 г.

- Ден за публикуване на обявата: 01.06.2018 г.

Общодостъпно място на което ще се публикуват списъци или други съобщения, свързани с конкурса: информационно табло на входа на РЗИ - адрес: пл. “Освобождение” № 1 и уеб сайта на РЗИ - Шумен: www.rzi-shumen.net

Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. 

Заявление за конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Изпрати на приятел :: коментари 0


Информация за ЛЗ и ОПЛ: НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИСТИ И ГРАЖДАНИ

Излъчено от admin на 23-05-2018 15:03:44 EEST

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАЛАРИЯТА

Във връзка със засиления мигрантски поток към България и страните на Европа през последните години, от страни с разпространена малария е налице риск от възстановяването на местна малария.

От 8 случая заизтеклата 2017 г. 4 са български граждани пътували в страни с разпространена малария и 4 чужденци. С настъпването на маларийния сезон у нас от април до октомври, се повишава риска от заразяване на специфичните преносители - Анофелийни комари и възникване на местни случаи на малария.При закъсняло или неадекватно лечение е вероятен дори и летален изход.

Маларията е една от най-разпространените заразни болести, известна още от дълбока древност. Тя е най-значимата тропическа болест, причиняваща висока смъртност. Заболяването има ендемичен характер в много страни на Азия, Африка и Латинска Америка. Широкото разпространение се дължи на всеобщата възприемчивост на населението, като по-податливи са малки деца, бременни и хора, които за първи път попадат в малариен район.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Нови пазар

Излъчено от admin на 22-05-2018 13:01:17 EEST

При извършеното пробонабиране на 16.05.2018г. и проведения лабораторен контрол на водата отдва местни водоизточникав гр. Нови пазар бяха получени следните резултати:

- по всички изследвани показатели отговаряводата от „Бялата чешма“в гр. Нови пазар;

- водатаот чешма „Али Чобан“ в гр. Нови пазар не отговаря на здравните норми по химични (наднормено съдържание на нитрати)и микробиологични показатели и не следва да се ползва за питейни цели.Измерената  стойност за нитратие 88мг/л,при максимално допустима 50 мг/л.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Световни и международни дни: 31 май – Световен ден без тютюн

Излъчено от admin на 22-05-2018 12:58:45 EEST

Всяка година на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Той се инициира от Световната здравна организация (СЗО) и се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн, и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на неговото потребление.

За 2018 г. темата за Световния ден без тютюн, определена от СЗО е „Тютюн и сърдечни заболявания“. Целта на кампанията, която СЗО поставя през 2018 г. е да се подчертаят взаимодействията  между употребата на тютюневи изделия и сърдечно-съдовите заболявания. В световен мащаб от сърдечно-съдовите заболявания умират повече хора, отколкото всяка друга причина за смърт, а употребата на тютюн и излагането на тютюнев дим допринасят за приблизително 12% от всички смъртни случаи от сърдечни заболявания.

По повод 31 май – Световен ден без тютюн, Регионална здравна инспекция – Шумен организира на регионално ниво кампания, която включва:

„Щанд на здравето – предизвикателство вместо цигара“, съвместно, Общински здравен център (ОЗЦ) гр. Шумен и Български младежки червен кръст (БМЧК) гр. Шумен на 31.05.2018 г. (четвъртък) от 12,00 ч. до 13,00 ч. в Градската градина пред кафе-сладкарница „Мики“.

Танц вместо цигара“ със съорганизатор учениците от Xв клас на СУ „Сава Доброплодни“ гр. Шумен, с който ще приканват граждани, вместо цигара, да  танцуват за здраве и ще предоставят изработени от тях информационни материали за вредата от тютюнопушенето.

Скринингова кампания за измерване на въглеродния оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи с уред „SmokerLyzer”.

Семинар с медицински специалисти на училища и детски градини в гр. Шумен на тема: „Тютюн и сърдечни заболявания“ на 06.06.2018 г. в залата на РЗИ – Шумен.

Регионална здравна инспекция – Шумен приканва всички ученици и преподаватели от училищата на територията на област Шумен да танцуват в двора на училищата си за здраве в голямото междучасие на 31 май 2018 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
вторник 12 юни 2018 в 16:12 ч.


1. Оперативна информация за 23 -та седмица на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (23 -та седмица на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда.".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Май 2018 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2018 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2017 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2017 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002