Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща >>

Новини: Как да се предпазим от заразяване с вируса на птичи грип

Излъчено от admin на 25-10-2017 12:02:43 EEST

Във връзка с констатирани огнища на болестта Инфлуенца по птиците (птичи грип) в животновъдни обекти за отглеждане на птици на територията на областите Добрич и Хасково е необходимо всички лица, занимаващи се с птицевъдство, както и служителите на ветеринарните лаборатории и лицата, ангажирани с унищожаване на болните и умрели птици да бъдат информирани как да се предпазят от заразяване в случай, че силно патогенният птичи грипен вирус подтип А (H5N1) се разпространи сред птиците и в област Шумен.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И АПТЕКИТЕ

Излъчено от admin на 13-10-2017 14:21:46 EEST

   На основание чл. 55, ал.2 от Наредба № 4 /2009г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам, че е получен писмен сигнал от РЗИ- гр. Силистра за установена липса на 30 броя   специални рецептурни бланки /зелени/ за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и на   20 броя специални рецептурни бланки /жълти/ за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Уведомяваме Ви, че специални  рецептурни   бланки:-  зелени: серия А от  № 150891031 до № 158091060, включително са   невалидни; жълти: серия А от  № 10172321 до № 10172340, включително са   невалидни.

Получен е писмен сигнал и в РЗИ- гр. Шумен за установена липса на 30 броя специални рецептурни бланки /зелени/ за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Уведомяваме Ви, че специални  рецептурни   бланки:- зелени: серия А от  №  131734571 до № 131734600, включително са   невалидни.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ПРОФИЛАКТИКА НА ГРИПА - ВАКСИНИ

Излъчено от admin на 06-10-2017 13:57:37 EEST

Грипът все още не е напомнил за себе си, но сега е времето да се вземат мерки срещу него като се имунизираме. Противогирпната ваксина предпазва от заболяването голям процент от хората, които са си я поставили, или значително намалява тежестта му.

Повече информация може да намерите тук

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И АПТЕКИТЕ

Излъчено от admin на 26-09-2017 16:38:09 EEST

На основание чл. 55, ал.2 от Наредба № 4 /2009г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам, че е получен писмен сигнал от РЗИ- гр. Пазарджик за установена липса на  6 броя специални рецептурни бланки /жълти/ за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Уведомяваме Ви, че специални  рецептурни   бланки:

-зелени: серия А от  №  140616705 до № 140616710, включително са   невалидни.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И АПТЕКИТЕ

Излъчено от admin на 14-09-2017 13:54:29 EEST

 На основание чл. 55, ал.2 от Наредба № 4 /2009г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам, че е получен писмен сигнал от РЗИ- гр. Пазарджик за установена липса на  8 броя специални рецептурни бланки /жълти/ за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Уведомяваме Ви, че специални  рецептурни   бланки:- жълти: серия А от  №  10009233 до № 10009240, включително са   невалидни.

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Излъчено от admin на 07-09-2017 12:30:15 EEST

 

Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 98/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА

Излъчено от admin на 07-09-2017 12:18:32 EEST

Указания на Европейската Комисия и Постоянния комитет по прекурсорите във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества. 

Примерна листовка за информиране на заинтересованите лица във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества. 

Постер за подпомагане и информиране на икономическите оператори във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества. 

Национална точка за контакт на България:Министерство на вътрешните работи

В съответствие с чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) №98/2013 за България е открита телефонна линия за сигнали за подозрителни транзакции, липси и кражби на прекурсори на взривни вещества. Информация за новооткритата телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции е публикувана на сайта на Главна дирекция за Борба с организираната престъпност (ГДБОП) към МВР: http://www.gdbop.bg/bg/polezno

Телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на прекурсори на взривни вещества: +359(02) 814 70 70.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ПРЕДСТАВИТЕЛНО НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА НИВАТА НА РАДОН В СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ШУМЕН

Излъчено от admin на 01-09-2017 10:27:06 EEST

Във връзка с проведеното представително национално проучване на нивата на радон в сгради на територията на Република България в рамките на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 г., Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен, уведомява,че:

1. Всеки участник в националното проучване, което се проведе на 2 етапа през 2015 г. и 2016 г. ще получи писмо от РЗИ – Шумен с индивидуалната средногодишна концентрация на радон, измерена в жилището му за съответния период, както и референтното ниво, съгласно чл. 45, ал. 2, т. 2 на Наредбата за основни норми за радиационна защита (ДВ, бр. 76 от 2012 г.). Референтно ниво означава, че облъчването, над тази стойност изисква предприемане на евентуални действия за намаляване на концентрацията на радон. Предоставя се и допълнителна информация за възможните вариации на концентрацията на радон ,източниците и видовете мерки, които могат да се прилагат за намаляване на нивата на радон в сгради.

2. РЗИ – Шумен предоставя обобщена информация за всяка община, териториално принадлежаща към област Шумен, с отчетените за съответната община обобщени стойности за концентрацията на  радон в жилищни сгради. 

Представителното национално проучване имаше за цел да оцени скринингово териториалното разпределение на концентрацията на радон в различните административни области на страната и да определи средните годишни концентрации на радон в жилища, които да се считат за представителни за облъчването на населението от естествения източник на йонизиращо лъчение радон.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИ – СПЕЦИАЛИЗАНТИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Излъчено от admin на 26-06-2017 13:48:37 EEST

Уведомяваме Ви, че Министерство на здравеопазването обяви втора процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”.

Информация за критериите за подбор на специализантите от целевата група, условията и начина за участие в проекта, съпътстващите документи и образци на документи за кандидатстване, са публикувани на интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info, в Секция „Документи”, Раздел „Документи за втора процедура за подбор на лекари специализанти със срок за кандидатстване до 23.07.2017 г.”

В обявената процедура за подбор се кандидатства онлайн чрез регистрация и подаване на заявление за кандидатстване за финансиране на обучението за придобиване на специалност в създадения интернет сайт на проект BG05M9OP001-1.015-0001„Специализация в здравеопазването”: www.specializanti-mh.info.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА ДО 18 ГОДИНИ

Излъчено от admin на 31-05-2017 12:41:22 EEST

На 12.05.2017 г. в брой 38 на Държавен вестник бе публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, съгласно която отпада реимунизацията срещу туберкулоза при деца на 17 годишна възраст, респ. и извършването на проба Манту. Изменението влиза в сила от деня на публикуването на наредбата, в резултат на което необхванатите с проба Манту и с BCGкъм 12.05.2017 год. деца, навършили 17 г. през 2017 год., вече не подлежат на задължителна реимунизация срещу туберкулоза.

Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту се извършва на 7 и на 11 години.

През настоящата година задължителните и целевите имунизации и реимунизации в страната ще се провеждат със следните ваксини:

- За първична имунизация в родилен дом и реимунизация срещу туберкулоза от 7 месечна възраст, 7 год.  и 11 год. се прилага ваксина BCG.

- За първична имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б,  полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б на деца на навършена  2 месечна  възраст се, прилага единствено шесткомпонентна ваксина - HEXACIMA или INFANRIX HEXA, без допускане тяхното заменяне .

- За реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б на деца, навършили  16 месечна възраст, се прилага петкомпонентна ваксина - PENTAXIM.

- Реимунизацията срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит на деца родени през 2011 год., се извършва с четирикомпонентна ваксина - TETRAXIM.

- Имунизация и реимунизация срещу морбили, паротит и рубеола през 2017 г. се извършва с трикомпонентна ваксина -PRIORIX или- M-M-RVAXPRO.

Информация за ваксините (кратка характеристика на продукта и листовка за потребителя), може да се намери на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата или Европейската агенция по лекарствата.

Infanrix hexa 

 

M-M-RVAXPRO 

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
вторник 15 октомври 2019 в 16:22 ч.


1. Оперативна информация за 41 -ва седмица на 2019 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (41 -ва седмица на 2019 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Септември на 2019 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2019 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 011