Рег. здр. инсп. гр. Шумен.Бисквитките Рег. здр. инсп. гр. Шумен. GDPR и Вашите данни

Конкурси

Конкурси, организирани от РЗИ - Шумен

Конкурси: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 13-06-2018 10:01:02 EEST

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ЛИ”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

      Допуска до конкурс следните кандидати:

      1.    Петя Серьожева Петкова

    Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

      Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 26 юни 2018 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

     Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

13.06.2018 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

Излъчено от admin на 01-06-2018 09:43:45 EEST

О Б Я В Л Е Н И Е

Регионална здравна инспекция - Шумен, пл.”Освобождение” № 1, на основание чл.14 от НПКДС

ОБЯВЯВА

1. Конкурс за длъжността “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” в отдел “Лабораторни изследвания”, дирекция “Обществено здраве” в РЗИ - Шумен.

2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

-   да притежават минимална образователно-квалификационна степен: ”магистър по медицина” или бакалавър по „Хранителни технологии”;

-   да притежават минимален професионален опит, необходим за заемане на длъжността: 2 /две/ години и/ или

- минимален ранг за заемане на длъжността – ІV младши.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

-   придобита специалност в системата на здравеопазването;

-   придобит професионален опит в системата на ХЕИ / РИОКОЗ/ РЗИ;

-    кандидатите да познават: Закона за здравето, Закона за държавния служител, Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции и други нормативни актове, свързани с основните функции и задачи на РЗИ;

-   кандидатите да притежават: деловитост и инициативност, умения  за работа в екип               

3. Конкурсът ще се проведе в гр. Шумен, пл. “Освобождение” № 1, в сградата на РЗИ, от комисия, назначена със заповед на директора на РЗИ чрез решаване на тест и интервю.

4.  Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:

4.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от НПКДС;

4.2. Декларация от лицето по чл.17,ал.2,т.1 от НПКДС /по образец/;

4.3. Копия от официални документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър по медицина” или бакалавър по „Хранителни технологии”;

4.4. Копия от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

4.5. Официален документ, удостоверяващ придобития ранг (ако има такъв);

4.6.  Предимство е да се представят официални документи за придобита специалност в системата на здравеопазването и за завършен курс за компютърно обучение (ако притежават такива);

5. Кратко описание на длъжността по длъжностната характеристика: главният експерт в отдел “ЛИ”: Анализира, обобщава, изготвя и подписва протоколи с резултати от лабораторния контрол и издава сертификати от оценка на съответствието; Контролира точното и прецизно прилагане на утвърдените методи за контрол; Контролира  качеството на работа на младшите експерти; Оказва контрол при приемането на пробите и насочва навременното извършване на контрола; Контролира правилното приготвяне и съхранение на хранителните среди и следи за тяхната стерилност; Изготвя заявки за хранителни среди, диагностикуми и стъклария, като ги предлага за утвърждаване от началник на отдел ЛИ.

6. Длъжностната характеристика за заемане на длъжността ще се предоставя на кандидатите при подаване на документите за участие.

7. Размерът на основната заплата за длъжността за степен първа на длъжностно ниво се определя от 510 до 1200 лв. (при назначаване основната заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

8.  Място, срок и условия за подаване на документите, както следва:

- Област, община, населено място: гр. Шумен, област Шумен

- Адрес: пл.”Освобождение”№ 1, сградата на РЗИ, ет. І, стая № 5.

- Телефон: 054/800 722, 800 727.

- Административно звено: РЗИ – Шумен, Дирекция “АПФСО”

- Лице за контакт: Пенка Веселинова

- Краен срок за подаване на документите: 11.06.2018 г.

- Ден за публикуване на обявата: 01.06.2018 г.

Общодостъпно място на което ще се публикуват списъци или други съобщения, свързани с конкурса: информационно табло на входа на РЗИ - адрес: пл. “Освобождение” № 1 и уеб сайта на РЗИ - Шумен: www.rzi-shumen.net

Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. 

Заявление за конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Изпрати на приятел :: коментари 0


Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
вторник 12 юни 2018 в 16:12 ч.


1. Оперативна информация за 23 -та седмица на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (23 -та седмица на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда.".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Май 2018 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2018 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2017 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2017 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002