Регионална здравна инспекция тр. Шумен
Регистър на постъпилите жалби и сигнали през 2017 год.
Дата на последна актуализация: сряда 10 януари 2018 в 15:07 ч.
Untitled Spreadsheet
№ по ред вх. № дата кореспондент вид Дирекция относно Предприети действия
1 5535 12-22-16 ШУМЕН - ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ ПИСМО - ЕЛ. ПОЩА ДЗК НЕДОСТАТЪЧНО ОТОПЛЕНИЕ В СУ С. ВЕНЕЦ - ОТГОВОР НА ЖАЛБА Извършена проверка с
измерване на микроклимата в учебните помещения на 16.01.2017 г. в периода от 11,00 часа до 13,30 часа. Парното отопление е в режим на работа. Измерените параметри в учебните помещения – температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха са в границите на здравните норми.
2 5543 12-23-16 ШУМЕН - П. КУЙКИН СИГНАЛ ДЗК СИГНАЛ ЧРЕЗ КЗП ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ - КАУФЛАНД На 28.12.2016 г. беше извършена проверка. От управителя на хипермаркет Кауфланд са предоставени документи, придружаващи партидите. В сертификата за качество липсва информация за част от съставките, за които съществуват нормативни ограничения по отношение на максималната им концентрация в готовия за употреба продукт.
Сигналът е препратен към Столична Регионална здравна инспекция за проверка на дистрибутора на козметичния продукт за България.
3 5601 12-29-16 ШУМЕН - ОБЩИНАТА - ДИЯН ДИМИТРОВ ПИСМО НЗБ ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ ЗА ОПАСНИ МЕД.ОТПАДЪЦИ Извършена проверка на 29.12.2017 г. в МЦ"Здраве", МЦ "Ив.Рилски" и АСМП.Установено е ,че в практиките,които образуват опасни отпадъци, същите се съхраняват според изискванията.
4 16 03.01.2017  Г.ОРЯХОВИЦА - СНЕЖАНКА МАРИНОВА ЖАЛБА МД  НЕСЪГЛАСИЕ С ИЗДАДЕНО ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК Във връзка с променена адресна регистрация на лицето Медицинското експертно досие ще бъде изпратено в РКМЕ Велико Търново за разглеждане от компетентна ТЕЛК на територията на област В. Търново
5 291 16.01.2017  ШУМЕН - ОБЛАСТ ЖАЛБА МД ЖАЛБА ОТ КМЕТА НА С.ДРЕНЦИ ЗА ОТКАЗ НА М.Ф. Р.ДОБРЕВ ДА ПОСЕТИ БОЛНА ЖЕНА Извършена проверка в пелриода 17.01.2017-23.01.2017. Установено е че мед. Фелдшер Ради Добрев от хилиала на ЦСМП в с. Венец не е положил всички усилия, за да се предвижи сам до дома на пациентката и да окаже търсената спешна медицинска помощ. Предприети са действия за реализиране на административно-наказателна отговорност по отношение на м. ф. Ради Добрев
6 349 17.01.2017  ШУМЕН - РОСЕН АНГЕЛОВ ЖАЛБА ДЗК ТЮТЮНОПУШЕНЕ В ЗАВЕДЕНИЕ В СТУДЕНТСКИ ПАРК Извършени проверки на 19.01.2017 г., 20.01.2017 г., 06.02.2017 г. и 17.02.2017 г. Не бяха констатирани нарушения на чл. 56, ал. 1 от Закона за здравето в закритите части на обекта.
7 378 19.01.2017  ШУМЕН - ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА "БЪЛГАРИЯ БИЗ ДИМ" ЖАЛБА ДЗК ТЮТЮНОПУШЕНЕ В РЕСТОРАНТ В СТУДЕНТСКИ ПАРК Извършени проверки на 19.01.2017 г., 20.01.2017 г., 06.02.2017 г. и 17.02.2017 г. Не бяха констатирани нарушения на чл. 56, ал. 1 от Закона за здравето в закритите части на обекта.
8 399 23.01.2017  НОВИ ПАЗАР - КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА ЖАЛБА ДЗК СИЛЕН ШУМ ОТ КЛИМАТИК НА СЪСЕДИ ПРЕПРАТЕНА НА КМЕТА
НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА РЕШАВАНЕ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ
9 435 24.01.2017  С. ВЕНЕЦ - РОДИТЕЛСКИ ФОРУМ ЖАЛБА ДЗК НЕКАЧЕСТВЕНА И ПОСТНА ХРАНА В ОУ С. ВЕНЕЦ Извършена проверка на 30.01.2017 г. за спазване на изискванията на Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците. Не се констатира неспазване на здравните норми
10 509 27.01.2017  ШУМЕН - АНКА ТОДОРОВА ЖАЛБА МД РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ЯВЯВАНЕ ПРЕД ТЕЛК Извършена проверка в пелриода 31.01.2017-07.02.2017. Установено е че поради липса на изискващите се медицински документи в МЕД на лицето Анка Тодорова ще бъде насрочена нова дата за освидетелстване след подаване на ново заявление-декларация в РКМЕ Шумен и необходимите документи.
11 635 03.02.2017  С.ХИТРИНО - ИВАН АНГЕЛОВ -djinno_123@abv.bg СИГНАЛ ДЗК НЕРЕДНОСТИ В ОУ С. ХИТРИНО Извършена проверка с измерване на микроклимата в учебните помещения на 16.02.2017 г. в периода от 9,50 часа до 14,00 ч. При проверката се установи, че парното отопление е в режим на работа. Измерените параметри в учебните помещения – температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха са в границите на здравните норми. Не се констатира нарушаване на забраната за тютюнопушене от страна на учители и ученици в сградата и прилежащите части на учебното заведение. Всички дозаторни устройства за течен сапун в умивалните са счупени. В момента на проверката липсват сапуни за измиване ръцете на учениците. Издадено е предписание за отстраняване на констатираната нередност.

12 649 03.02.2017  ШУМЕН - АНТОАНЕТА КИРИЛОВА ЖАЛБА ДЗК  В БАРЧЕ ФЕШЪН-ШУМЕН СЕ ПУШИ Извършени проверки на 10.02.2017 г. и 13.03. 2017 г.
В момента на проверките на горецитираните дати не бяха констатирани нарушения на чл. 56, ал. 1 от Закона за здравето в закритите части на кафе „Фешън”.
13 686 07.02.2017  ШУМЕН - АНТОН АНДОНОВ ЖАЛБА ДЗК ПУШЕНЕ В КАЗИНО ШУМЕН Извършени проверки на 10.02.2017 г.; 17.02.2017 г., 13.03.2017 г. и 16.03.2017 г. в посочения обект. При проверките на 10.02.2017 г. и 17.02.2017 г. се установи, че се нарушава забраната за тютюнопушенето, за което 2 лица са санкционирани по чл. 56, ал. 1 от Закон за здравето.
14 754 10.02.2017  ШУМЕН - ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЖАЛБА ДЗК  ЖАЛБА ОТ РАДОСЛАВ НИКИФОРОВ ОТ ВАРНА ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗАМЪРСЕНОТО С.МИРОВЦИ Извършена проверка в населеното място на 02.03.2017 г., при която се констатира:
1. В двора на училището няма домашни животни и е в добро хигиенно състояние. В южната и западната страна на училищния двор липсва част от оградата. За отстраняване на констатираното нарушение е издадено предписание на директора на ОУ „Васил Левски”.
2. Гробищният парк е в добро хигиенно състояние, ограден и почистен. Няма животни на територията на гробищния парк по време на проверката.
3. В селото се поддържа добра хигиена. Не се констатира наличие на локални сметищни площадки. . Няма течове на отпадни води по улиците на селото.
4. Теренът около селската чешма се поддържа в добро хигиенно състояние.
15 757 10.02.2017  С.ВИНИЦА - МАРИН ТОПАЛОВ ЖАЛБА ДЗК ЛИЦЕТО Е ПРОТИВ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ФЕРМА ЗА БИВОЛИ ПРЕПРАТЕНА НА ДИРЕКТОРА
НА РИОСВ – ШУМЕН
ЗА РЕШАВАНЕ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ
16 773 10.02.2017  СОФИЯ - ВИЛЯНА ТОДОРОВА ЖАЛБА МД ЖАЛБА СРЕЩУ ЛЕКАРИ ОТ МБАЛ ШУМЕН КОИТО СА ЛЕКУВАЛИ БАЩАТА НА ЛИЦЕТО,КОЙТО Е ПОЧИНАЛ,СПОРЕД ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА ОТ НЕПРАВИЛНО ПОСТАВЕНА ДИАГНОЗА Извършена проверка в периода 14..02.2017-20.02.2017. В хода на проверката е събрана необходимата медицинска документация. По отношение на твърденията, свързани с качеството на оказаната медицинска помощ, РЗИ Шумен не разполага със законови правомощия да се произнесе, поради което преписката е насочена към ИА Медицински одит
17 785 13.02.2017  ШУМЕН - ОДБХ СИГНАЛ ДЗК ПОСТЪПИЛ ОНЛАЙН СИГНАЛ ЗА ПРЕДЛАГАНАТА ХРАНА ОТ ДМК ШУМЕН Извършена проверка на 17.02.2017 г. Не се установи неспазване на нормативите за здравословно хранене на децата от 0 до 3 години в детските кухни.
18 802 14.02.2017  ШУМЕН - СТАНИМИР НИКОЛОВ Жалба ДЗК ТЮТЮНОПУШЕНЕ В КАФЕ "ГАЛЕРИЯ" Извършени проверки на 10.02.2017 г., 17.02.2017 г., 24.02.2017 г.
В момента на проверките на горецитираните дати, както в работното време на РЗИ, така и след 17,00 ч. не бяха констатирани нарушения на чл. 56, ал. 1 от Закона за здравето в закритите части на обекта.
19 814 14.02.2017  ШУМЕН - ОДБХ Жалба ДЗК ПРЕДЛАГАНАТА ХРАНА ОТ ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ ШУМЕН Извършена проверка на 17.02.2017 г. Не се установи неспазване на нормативите за здравословно хранене на децата от 0 до 3 години в детските кухни.
20 871 02-17-17 ГЕРГАНА РУМЕНОВА ТОДОРОВА
ГР. КАОЛИНОВО
Жалба ДЗК ПРОДАЖБА НА ОМЕКОТИТЕЛИ С „НЕЯСЕН ПРОИЗХОД И СЪСТАВ“ И „ЕТИКЕТИ С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ“ Извършена проверка на 01.03.2017 г. Икономическият оператор предприема доброволни мерки по отстраняване на констатирани нарушения.
21 872 02-17-17 ГЕРГАНА РУМЕНОВА ТОДОРОВА
ГР. КАОЛИНОВО
Жалба ДЗК ПРОДАЖБА В НЕРЕГИСТРИРАН ОБЕКТ НА ДЕТЕРГЕНТИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ, ЧИЯТО ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЕТИКЕТИРАНЕ НЕ ОТГОВАРЯТ НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ Извършена проверка на на 21.02.2017 г. Предписани са мерки по отстраняването на забелязани неточности при класификация, опаковка и етикетиране за част от предлаганите продукти.
22 873 02-17-17 ГЕРГАНА РУМЕНОВА ТОДОРОВА
ГР. КАОЛИНОВО
Жалба ДЗК ПРОДАЖБА НА ДЕТЕРГЕНТИ, ЧИЕТО ЕТИКЕТИРАНЕ НЕ ОТГОВАРЯ НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ Извършена проверка на 24.02.2017 г. Предписани са мерки за привеждане на информационните листи за безопасност и информационните фишове на съставките в съответствие с разпоредбите на българското и европейското законодателство.
23 880 20.02.2017  ШУМЕН - Д-Р М.МАРКОВ Сигнал НЗБ ПРИЕМАНЕ НА БОЛНИ ДЕЦА В ДГ С. ЦАРЕВ БРОД Извършена проверка - протокол от 20.02.2017 г. В момента на проверката не се констатира наличие на болни деца и такива, присъстващи в ДГ с медикаменти за лечение.
24 897 21.02.2017  ШУМЕН - АНТОН АНДОНОВ Жалба ДЗК ТЮТЮНОПУШЕНЕ В КАЗИНО "ЦЪРКЪЛ" ГР. ШУМЕН, БУЛ. "СЛАВЯНСКИ" Извършени проверки на 07.04.2017 г.; 10.04.2017 г. – в 10.00 и 11.45 часа; 21.04.2017 г. и 18.05.2017 г. в посочения обект. При проверката на 21.04.2017 г. се установи, че едно лице нарушава забраната за тютюнопушенето, за което е санкционирано по чл. 56, ал. 1 от Закон за здравето.
25 898 21.02.2017  ШУМЕН - ВАСИЛ ДИМИТРОВ Жалба ДЗК ТЮТЮНОПУШЕНЕ В КАЗИНО "ЦЪРКЪЛ" ГР. ШУМЕН, БУЛ."СЛАВЯНСКИ" Извършени проверки на 13.03.2017 г. и 16.03.2017 г. в посочения обект, при които не се установиха нарушения на забраната за тютюнопушене. При предходни проверки в същото заведение на 10.02.2017 г. и 17.02.2017 г. са съставени актове на две лица по чл. 56, ал. 1 от Закон за здравето .
26 975 28.02.2017  Живущите в гр. Шумен, ул. „Ген. Драгомиров” №48, бл. 14, вх.3 СИГНАЛ ДЗК ПРОББЛЕМИ В ЧАСТЕН ДОМ, ГР. ШУМЕН, УЛ. „ГЕН. ДРАГОМИРОВ” №48, БЛ. 14, ВХ.3 ПРЕПРАТЕНА НА КМЕТА
НА ОБЩИНА ШУМЕН И ДИРЕКТОРА
НА РДСП - ШУМЕН ЗА РЕШАВАНЕ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ
27 1035 03-01-17 ШУМЕН - ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Сигнал МД СИГНАЛ ОТ ИВАН ТЕНЕВ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОБЛЕМИ В ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Извършена проверка в периода 06.03.2017-10.03.2017 г. Проверен е броя на хоспитализираните пациенти в отделенията на МБАЛ В. Преслав и организацията на работа в ЛЗ
28 1045 01.03.2017  ШУМЕН - НЕРМИН - neri_70@abv.bg Жалба ДЗК ТЮТЮНОПУШЕНЕ В КАФЕ-АПЕРИТИВ "КОРБЕЙ" ГР. ШУМЕН, БУЛ."МАДАРА" № 30 Извършени проверки на 13.03.2017 г., 16.03.2017 г. и 21.03.2017 г. в посочения обект, при които не се установиха нарушения на забраната за тютюнопушене.
29 1165 09.03.2017  ШУМЕН - АНАСТАСИЯ ЛЕЧЕВА Жалба НЗБ ВЪШКИ В ІІІ ОУ Извършена проверка на 10.03.2017 г. Проверени учениците от първи клас и документацията на м.с. от здр.кабинет.Спазва се предписание №НЗБ-99/03.04.2015 г.Учениците се проверяват ежемесечно и в началото на всеки учебен срок.
30 1190 10.03.2017  С.ВЪЛНАРИ - ВЛАДИМИР ЛАЗАРОВ Жалба ДЗК В БЛИЗОСТ ДО СЕЛОТО ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПИЛЕТИ - ПРАХ И ШУМ Извършени последователни проверка в населеното място на 16.03.2017 г., 28.03.2017г., 27.04.2017г. Подадена е писмена декларация до директора на РЗИ – Шумен с Вх. №1948/27.04.2017 г., че цеха за производство на пелети не функционира и поради тази причина не се чува шум в дома.
31 1256 14.03.2017  ШУМЕН - РУО Жалба ДЗК НЕДОБРА ХИГИЕНА В ОУ С. МАРКОВО Извършена проверка на 17.03.2017 г.
В момента на проверката не бяха констатирани нарушения по чл. 56, ал. 1 и чл. 56а, т.1 от Закона за здравето. Хигиенното състояние на обекта е добро, класните стаи коридорите и санитарните възли са почистени. Осигурени са миещи и дезинфекционни препарати.
32 1257 15.03.2017  ШУМЕН - milenitakras@yahoo.com Писмо НЗБ ЖАЛБА ЗА ВЪШКИ В ППМГ"Н.ПОПОВИЧ" ГР. ШУМЕН Извършена проверка на 22.03.2017 г. Ежемесечно се извършват проверки от мед.специалист.Регистрираните опаразитени ученици са успешно обезпаразитени.
33 1263 15.03.2017  ШУМЕН - ЦВЕТАНКА МИЛКОВА Жалба ДЗК МЪТНА ВОДА В КВ.МЪТНИЦА Извършена проверка на 16.03.2017 и лабораторен контрол на проби вода от пунктове в населеното място. Не се установиха отклонения по изследваните микробиологични и физикохимични параметри.
34 1288 17.03.2017  ШУМЕН - МАРИНА ИВАНОВА Жалба НЗБ ЛОША ХИГИЕНА В ЦСМП ГР. ШУМЕН Извършена проверка на 23.03.2017 г. - протокол. Дадени препоръки за подобряване на текущата хигиена в стаята за хранене и кухненския офис.
35 1368 22.03.2017  С. СТРАХИЛИЦА - КМЕТ Жалба ДЗК ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ В ЦЕНТЪРА НА СЕЛОТО ПРЕПРАТЕНА НА КМЕТА
НА ОБЩИНА ВЕНЕЦ ЗА РЕШАВАНЕ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ
36 1378 22.03.2017  С.КЮЛЕВЧА - ИЛИНА ВАСИЛЕВА Жалба МД ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР Извършена проверка в периода 24.03.2017-26.03.2017 Установено е че лицето е прегледано от личния лекар, за което има издаден амб. лист, изписана е терапия. Право на лекуващия лекар е да прецени да ли има показания за издаване на болничен лист
37 1383 23.03.2017  С.КОНЕВО - АНОНИМЕН СИГНАЛ Сигнал ДЗК ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН - ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЛОША ХИГИЕНА И НЕРЕДНОСТИ ПРЕПРАТЕН НА ДИРЕКТОРА
НА ОДБХ - ШУМЕН ЗА РЕШАВАНЕ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ
38 1499 31.03.2017  НОВИ ПАЗАР - СУЗАНА ГЮНЕШ Жалба ДЗК ПРОДАЖБА НА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ, ПРАХОВЕ ЗА ПРАНЕ, ПРЕПАРАТИ И ДР. БЕЗ ЕТИКЕТИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И С НЕИЗВЕСТЕН ПРОИЗХОД В ПЕТЪЧНИ ДНИ НА СЕРГИИ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАР, ГР. НОВИ ПАЗАР Извършени проверки на 07.04.2017 г. и 21.04.2017 г. Констатирани са нарушения на чл. 49, ал. 1 и ал. 2, т. 8 на Закона за здравето, за което са съставени актове за установяване на административни нарушения на физически лица, извършващи търговска дейност на временни сергии на територията на Кооперативен пазар, гр. Нови пазар на посочените по-горе дати.
39 1600 05.04.2017  ШУМЕН - МУСТАФА АХМЕДОВ МУСТАФОВ Жалба ДЗК ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОТКИ ОТ СЪСЕДКА НА ЛИЦЕТО. По смисъла на § 1, т. 9 от Закона за здравето частните домове не са обекти с обществено предназначение и не подлежат на контрол от РЗИ.
40 1674 07.04.2017  ШУМЕН - АНТОН АНДОНОВ Жалба ДЗК ТЮТЮНОПУШЕНЕ В КАЗИНО "ЦЪРКЪЛ" ГР. ШУМЕН, БУЛ."СЛАВЯНСКИ" № 3 Извършени проверки на 07.04.2017 г.; 10.04.2017 г. – две проверки в 10.00 и 11.45 часа; 21.04.2017 г. и 18.05.2017 г. в посочения обект. При проверката на 21.04.2017 г. се установи, че едно лице нарушава забраната за тютюнопушенето, за което е санкционирано по чл. 56, ал. 1 от Закон за здравето.
41 872-4 04-19-17 ГЕРГАНА РУМЕНОВА ТОДОРОВА
ГР. КАОЛИНОВО
Жалба ДЗК Несъгласие с предприетите действия от РЗИ – Шумен относно констатирани нарушения при продажба на детергенти и козметични продукти Извършени проверки на 31.05.2017 г. и 09.06.2017 г. Икономическите оператори да предприемат доброволни мерки по отстраняване на констатирани нарушения.
42 1861 21.04.2017  С. МАЛОМИР - САЙДА ЧОЛАКОВА Жалба ДЗК НЕУДАЧИ В ДГ С. МАЛОМИР Извършена проверка на 05.05.2017 г. Не се констатира неспазване на здравните изисквания. ПРЕПРАТЕНА НА ДИРЕКТОРА
НА ОДБХ - ШУМЕН ЗА РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ОТ ТЯХНА КОМПЕТЕНТНОСТ
43 1911 26.04.2017  ШУМЕН - ОДБХ Жалба ДЗК ЛИПСА НА ТОАЛЕТНИ В КАТ ШУМЕН По смисъла на § 1, т. 9 от Закона за здравето сградите и териториите на КАТ не са обекти с обществено предназначение и не подлежат на контрол от РЗИ.
44 2012 03.05.2017  С.БЕЛОМОРЦИ - АНГЕЛ МИХАЙЛОВ Жалба АПФСО ВЛИЗА МРЪСНА ВОДА В ЖИЛИЩЕТО НА ЛИЦЕТО ОТ СЪСЕДИТЕ Препратена до РЗИ Търговище за разглеждане по компетентност
45 2083 09.05.2017  НОВИ ПАЗАР - ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ Сигнал ДЗК НЕЗАКОНРНА ДЕЙНОСТ НА ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА И КЛИНИКА ПРЕПРАТЕНА НА КМЕТА
НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР И ДИРЕКТОРА
НА РИОСВ – ШУМЕН
ЗА РЕШАВАНЕ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ
46 2088 09.05.2017  ШУМЕН - РАЛИЦА ИВАНОВА Жалба ДЗК МНОГО ЛОШО ХИГ. СЪСТОЯНИЕ В ХОТЕЛ ШУМЕН Извършена проверка на 30.05.2017 г. в посочения обект, при която не се установиха нарушения на забраната за тютюнопушене в кухненските помещения и работещи лица без лични здравни книжки. И ПРЕПРАТЕНА НА ДИРЕКТОРА
НА ОДБХ - ШУМЕН ЗА РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ ОТ ТЯХНА КОМПЕТЕНТНОСТ
47 2109 10.05.2017  АЛИ И. ХАСАНОВ
С. ХИТРИНО
ЧРЕЗ РУО – ШУМЕН
Жалба ДЗК ЛОША ХИГИЕНА, ТЮТЮНОПУШЕНЕ И ДР. НЕРЕДНОСТИ В ОУ С. ХИТРИНО Извършена проверкана 09.06.2017 г. Не се установи неспазване на нормативните изисквания в учебното заведение
48 2189 12.05.2017  С. НИКОЛА КОЗЛЕВО - МАЛИН ХУБЕНОВ МАЛИНОВ Сигнал ДЗК ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАМШНИ ЖИВОТНИ ПРЕПРАТЕНА НА КМЕТА
НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО
49 2239 17.05.2017  ВАРНА - РЗИ Сигнал ДЗК НЕОСНОВАТЕЛНИ АНТИБАКТЕРИАЛНИ ПРЕТЕНЦИИ НА ПУСНАТИ НА ПАЗАРА КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КОЖАТА Извършени проверки на 15.06.2017 г. Издадени са 2 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с европейските и национални разпоредби и за предприеме на доброволни мерки от икономическите оператори.
50 2251 17.05.2017  С.ИГЛИКА - АНОНИМНА Жалба ДЗК ЗАМЪРСЯВАНЕ ОТ СТАДО ЖИВОТНИ НА ЛИЦЕТО ФАХРЕДИН ЗЕКЕРИЯ ПРЕПРАТЕНА НА КМЕТА
НА ОБЩИНА ХИТРИНО ЗА РЕШАВАНЕ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ
51 2258 18.05.2017  ШУМЕН - Г-ЖА АСЛАНОВА Жалба НЗБ В ДОМА ЗА МЪЖЕ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ С.ЛОЗЕВО СЛЕД 19.00 ЧАСА НЯМА МЕД.ПЕРСОНАЛ Извършена проверка на 23.05.2017 год. в ДМУИ - констативен протокол.Няма нормативен документ, който да регламентира присъствието на мед.лице след 19 ч.
52 2286 19.05.2017  СОФИЯ - МЗ - Д-Р А.КУНЧЕВ Жалба ДЗК ПОСТЪПИЛА В МЗ ЖАЛБА ,ОТНОСНО ПРОДАЖБА НА ДЕТЕРГЕНТИ И КОЗМ.ПРОДУКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.ШУМЕН,ЧИИТО ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКУМЕНТИ НЕ ОТГОВАРЯТ НА НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ Извършени проверки на 22.05.2017 г. и 25.05.2017 г. Издадени са 2 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с европейските и национални разпоредби и за предприеме на доброволни мерки от икономическите оператори.
53 2535 06.06.2017  ШУМЕН - ПЕТРУН ПЕТРОВ Сигнал ДЗК ВОДАТА ОТ ЧЕШМАТА ДО ХОТЕЛ - РЕСТОРАНТ КЬОШКОВЕТЕ ИМА ЛОШ ЦВЯТ Извършена проверка на 06.06.2017 г. и взети са проби вода от двата чучура за физикохимичен анализ. Резултатите показват, че по показатели цвят, мирис и вкус водата е приемлива без значими колебания.
54 2560 07.06.2017  ГИ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ДИМ“
Сигнал ДЗК ТЮТЮНОПУШЕНЕ В КАЗИНО „WIN BET” ГР. ШУМЕН, УЛ „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 64 Извършени проверки на 10.06.2017 г. в 01 ч. и 30 мин. и на 22.06.2017 г. в 11 ч. и 10 мин. Не бяха констатирани нарушения на чл. 56, ал. 1 от Закона за здравето в закритите части на обекта.
55 2666 15.06.2017  ШУМЕН - РАЛИЦА РАДЕВА Сигнал ДЗК ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЛОШО ХИГ.СЪСТОЯНИЕ НА ТОАЛЕТНАТА НА КООП.ПАЗАР В ГР.ШУМЕН Извършени проверки на 21.06.2017 г.и 26.06.2017 г..
Не бяха констатирани нарушения относно хигиената в обекта.

56 2746 21.06.2017  СОФИЯ - ГИНКА ИЛЧЕВА Жалба МД ПРОБЛЕМ ВЪЗНИКНАЛ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ МБАЛ ШУМЕН И ОТКАЗ ДА СЕ ОКАЖЕ СПЕШНА МЕД.ПОМОЩ Извършена проверка в периода 22.06.2017-27.06.2017. В хода на проверката е събрана необходимата медицинска документация, която е изпратена на ИА Медицински одит, в чиито компетентности е извършването на проверки по спазването на утвърдените медицински стандарти.
57 2829-ж 27.06.2017  С.ЯНКОВО - СЕЗЯН МУСТАФА Жалба ДЗК ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВО ПОЛУЧАВАТ КОЖНИ ПРОБЛЕМИ (СЪРБЕЖИ И ОБРИВИ) ПО ТЯЛОТОПРИ ДОПИР ДО ПИТЕЙНАТА ВОДА Извършена проверка на 06.07.2017г. и взета проба питейната вода от дома на жалбоподателя.
Резултата от проведения контрол за нитрати е 97,0 мг/л при норма 50 мг/л, а за калций – 194,0 мг/л при норма 150 мг/л. Издадено е предписание до Управителя на „В и К – Шумен” ООД за отстраняване на посочените несъответствия.
58 2910-ж 07-03-17 Н.ПАЗАР -
РУМЯНА ЙОРДАНОВА
Жалба МД ЛОШО ОТНОШЕНИЕ
НА Д-Р КАЗАКОВ ПО ВРЕМЕ НА ДЕЖУРСТВО
И НАРУШАВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД
Препратена на Директора
на ЦСМП гр. Шумен за решаване по компетентност
59 2885-ж 07-03-17 ШУМЕН - ОДБХ Жалба ДЗК ОТ ПЕНЧО ХРИСТОВ ПЕНЕВ ОТ ГР. ШУМЕН, УЛ."ИЛЧО ВОЙВОДА" № 48,ОТНОСНО ОТГЛЕЖДАНЕТО В СЪСЕДЕН ИМОТ НА ЕКЗОТИЧНИ ПТИЦИ "ПАУНИ" ИЗДАВАЩИ СИЛНИ ЗВУЦИ И НАРУШАВАЩИ СПОКОЙСТВИЕТО И
СЪНЯ НА ЖИВУЩИТЕ В РАЙОНА
Препратена на кмета на Община Шумен
 за решаване по компетентност
60 2893-с 07-03-17 ШУМЕН
АНЕЛИЯ АТАНАСОВА
amatanasova@abv.bg
Сигнал ДЗК ЛОША ХИГИЕНА
НА БАТУТИТЕ В ГРАДСКАТА ГРАДИНА И СТУДЕНТСКИ ПАРК
По смисъла на § 1, т. 9 от Закона за здравето батутите не са обекти с обществено предназначение и не подлежат на контрол от РЗИ.
РЗИ има ангажимент да упражнява контрол за спазване забраната за тютюнопушене на площадките за игра, съгласно изискванията на чл. 56 а от Закона за здравето.
Извършени проверки на 06.07.2017 г. и на 11.07.2017 г. Не бяха констатирани нарушения на чл. 56 а от Закона за здравето на територията на площадките за игра в Градската градина и в парк „Студентски“ в гр. Шумен. При проверките на горецитираните дати стопаните на батутите бяха уведомени за подадения от Вас сигнал за предприемане на необходимите мерки.

61 3141-с 07-13-17 С.ПАМУКЧИ - ЕЮБ
eyub2000@yahoo.com
Сигнал НЗБ Сигнал за голямо нашествие на бълхи на територията на
 с. Памучки, Община Нови пазар.
По смисъла на чл. 112 от АПК,сигналът е изпратен за разглеждане и произнасяне по компетентност на кмета на с. Памукчии
62 3225-с 07-19-17 ШУМЕН - ВЕЛИСЛАВА ВЕЛЕВАv.veleva@googlemail.com Сигнал АПФСО Продажба на хранителни стоки с изтекъл срок на годсност в магазин" Тhe art of living" на ул. "Цар Иван Александър "№ 112 По смисъла на чл. 112 от АПК,сигналът е изпратен за разглеждане и произнасяне по компетентност на директора на ОДБХ-Шумен
63 3251-ж 07-21-17 ШУМЕН - ОБЛАСТЕН
УПРАВИТЕЛ
Жалба ДЗК Жалба от
Стоян Стоянов от гр. Шумен против дейността на "ГФЧакър" ЕООД с. Друмево
относно магазин за хранителни стоки в който се продават незаконно химични препарати
Изпратено писмо до заместник
областен управител гр. Шумен с разяснение за констатациите при извършената проверка от служители на РЗИ - Шумен
64 3256-ж 07-21-17 СОФИЯ - МЗ, ЗАМ.МИНИСТЪР
д-р М.НЕНКОВ
Жалба МД Жалба от Айфер Димитрова
с изразено твърдение за грубо отношение от д-р Я.Янакиев при хоспитализацията на
 баща и в отделение по травматология към МБАЛ-Шумен
Извършена проверка в периода 24.07.2017-28.07.2017. В хода на проверката е събрана необходимата медицинска документация. За допуснати пропуски от страна на лекуващия лекар са предприети дисциплинарни действия от изп. директор на МБАЛ
Изпраща се жалбата
до председателя на РК на БЛС за решаване по компетентност
65 3288-ж 07-25-17 СОФИЯ - ДИРЕКТОР НЕЛК Жалба МД Жалба от г-жа Михова касаеща проблеми с преминаването и през ТЕЛК Изпратено писмо до Директора на НЕЛК и г-жа Хризантема Димитрова , за предприетите действия от служители на РЗИ-Шумен в кръга на дадените от закона правомощия.
66 3323-С 27.07.2017г. СОФИЯ-МЗ, Д-Р А.КУНЧЕВ Сигнал НЗБ Сигнал от Фахри Хюйсеин
от с. Новосел с информация за наличие на много бясно болни хора, нападнати и ухапани от лисици и за липса на ваксина срещу бяс.
В РЗИ Шумен няма регистрирани ухапани от куче в с. Новосел от началото на 2017 г.
67 3350-ж 07-31-17 ШУМЕН - ЖИВКА ПЕЕВА
jivkapeeva.jp@gmail.com
Жалба АПФСО Лошо хигиенно състояние в
ресторант с. Веселиново - центъра, неработеща тоалетна.
Жалбата се препраща до
БАБХ за решаване по
компетентност
68 3359-с 07-31-17 СОФИЯ - МЗ,
Д-Р М.НЕНКОВ
Сигнал МД Относно сигнал от адв. Елеонора Лилова за установена от нея неказоносъобразна практика в ЛЗ
за предоставяне на "бланка на молба декларация" за освобождаване от аутопсия
Извършена проверка в ЛЗБП. Не във всички се спазва стриктно разпоредбата на чл. 98, ал. 4 от ЗЗ. Дадени препоръки за изготвяне и представяне на нови обазци на заявления за освобождаване от аутопсия.
69 3363 с. 07-31-17 НОВИ ПАЗАР -
МИРОСЛАВ АВРАМОВ
Сигнал ДЗК Казаните за смет в гр.Нови
пазар миришат
ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА И
 ПРОБЛЕМА РАЗРЕШЕН - НЯМА ЗАМЪРСЕНИ КАЗАНИ
70 3413-ж 08-02-17 ВАРНА - ДЗЗД "КАЛИНКА" Жалба ДЗК Детергенти предлагани от "Емса груп" ЕООД Изпратено писмо до Управителя на
 ДЗЗД "Калинка", с отговор от извършени проверки.
71 3510-ж
08-08-17 ШУМЕН - АНОНИМНА
Жалба ДЗК Лоша хигиена на ул.Пета №62 от И.М, който
отглежда кон в близост до
комшиите си .
Препратена на основание чл.112 от АПК на кмета на Община Шумен за решаване по компетентност
72 3529-с 08-09-17 НОВИ ПАЗАР - ОДМВР Сигнал ДЗК В РУ Н.ПАЗАР Е ЗАВЕДЕНА ЖАЛБА ОТ ПРИТЕЖАТЕЛ НА ИМОТ В С. ПАМУКЧИ. ЖАЛВА СЕ ОТ СЪСЕД, КОЙТО ОТГЛЕЖДА КОЗИ,СВИНЕ,КУЧЕТА.ТРЕТИ ЛИЦА МУ ДОСТАВЯТ УМРЕЛИ ЖИВОТНИ, С КОИТО ХРАНИ КУЧЕТАТА И СВИНЕТЕ. СИЛНА СМРАД, ГОЛЯМО ЗАМЪРСЯВАНЕ. ЛОШИ ХИГ.УСЛОВИЯ. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.112 ОТ АПК СИГНАЛА СЕ ПРЕПРАЩА ДО ДИРЕКТОРА НА ОДБХ ШУМЕН, ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ШУМЕН И ДО КМЕТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА РЕШАВАНЕ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ
73 3589-с 08-11-17 ШУМЕН - НИКОЛАЙ ХРИСТОВ
Жалба ДЗК В СГРАДАТА НА КАТ ШУМЕН
ТОАЛЕТНАТА НЕ РАБОТИ
ЖАЛБАТА СЕ ПРЕПРАЩА ДО
ДИРЕКТОРА НА ОДМВР
74 3603-с 08-14-17 ШУМЕН - ЖУЛИЕН ЖЕЛЕВ
julien.jeiev@gmail.com
Сигнал АПФСО ПРЕДЛАГАНЕ НА ИЗГНИЛИ
ИЛИ МЕКИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В МАГАЗИН БИЛЛА НА БУЛ."СЛАВЯНСКИ" ГР. ШУМЕН
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.112 ОТ АПК СИГНАЛА
 СЕ ПРЕПРАЩА ДО ДИРЕКТОРА НА ОДБХ ШУМЕН,
75 3748-ж 08-23-17 с.ВЪЛНАРИ,УЛ."Г.УЗУНОВ"
КЕМАЛ ЕШРЕФ ВЕЛИ
Жалба ДЗК ПРЕДЛАГАНЕ В МАГАЗИН "ИСТАНБУЛ"
ГР. ШУМЕН, БУЛ."МАДАРА" № 32 НА ФИРМА "ЕМСА ГРУП" ЕООД ДЕТЕРГЕНИ И ХИМИЧЕСКИ СМЕСИ С НЕИЗЯСНЕН ПРОИЗХОД И СЪСТАВ, ЕТИКЕТИТЕ НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА, НЯМА ДОКУМЕНТИ -ФАКТУРИ И СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО
ИЗПРАТЕН ОТГОВОР ДО КЕМАЛ ВЕЛИ
С РЕЗУЛТАТИ О Т ПРОВЕДЕНАТА ПРОВЕРКА В МАГАЗИН
НА "ЕМСА ГРУП"
76 3846-ж 08-31-17 СОФИЯ, МЗ, Д-Р А.КУНЧЕВ Жалба ДЗК ОТ Г-ЖА НЕДА НЕДКОВА ИВАНОВА,
ОТНОСНО ЗАКУПЕНА ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ МАРКА МИЛДЕ, УПОТРЕБАТА НА КОЯТО Е ДОВЕЛА ДО ФИЗИЧЕСКИ ДИСКОМФОРТ И ИНФЕКЦИЯ НА ВЛАГАЛИЩЕТО
ИЗПРАТЕНО ПИСМО ДО Г-ЖА НЕДА НЕДКОВА ИВАНОВА,
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, МЗ - Д-Р А.КУНЧЕВ С РЕЗУЛТАТИ ОТИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА.
77 3908-с 09-04-17 ШУМЕН - СТЕФКА ИВАНОВА Сигнал ДЗК ТЮТЮНОПУШЕНЕ В ДЯ "СЛЪНЧЕВО ДЕТСТВО" ГР. ШУМЕН При извършените проверки не са установени нарушения на чл. 56, ал. 1 и чл. 56а от Закона за здравето
78 4052-ж 12.09.2017 г. С. АЛЕКСАНДРОВО,
УЛ."ЗДРАВЕЦ" № 29
Жалба ДЗК В С. АЛЕКСАНДРОВО ИМА БЪЛХИ
И ЖИВОТИНСКИ ОТПАДЪЦИ, КОИТО ЗАМЪРСЯВАТ ВЪЗДУХА НА ЦЯЛОТО СЕЛО.
ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА на 18.09.2017. Няма налиичие на животински отпадъци и нерегламентирани сметища по улиците на с. Александрово
79 4142-ж 15.09.2017 г. ШУМЕН - ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА
Fixzzi@gmail.com
Жалба НЗБ ПЕРСОНАЛЪТ В МБАЛ ШУМЕН ПУШИ, ТЪНЕ В МИЗЕРИЯ, КОФИТЕ ЗА СМЕТ И В ТОАЛЕТНИТЕ СА В БЕОЗРАБНО СЪСТОЯНИЕ. Изпратено писмо до г-жа Галина
Георгиева с констатации от извършената проверка от инспектори на РЗИ-Шумен, отдел "Противоепидемичен контрол"
80 4162-с 18.09.2017 г. СТОЯНОВА Сигнал ДЗК ОКОЛО 8.55 Ч. НА СПИРКАТА НА ДСК ПО ПОСОКА ТРАКИЙСКИ КВАРТАЛ
СПИРА АВТОБУС № 9А,В КОЙТО ШОФЬОРА ПУШИ ЦИГАРА.
При извършените проверки на 25.09.2017 г., 24.10.2017 г. и 25.10.2017 г не са установени нарушения на чл. 56, ал. 1 от Закона за здравето
81 4190-с 19.09.2017 г. СОФИЯ - МЗ
Д-Р М. НЕНКОВ
Сигнал МД ИЗПРАТЕНА Е МОЛБА ОТ РАДОСЛАВ КОСТАДИНОВ
ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ПСИХИАТРИЧНО БОЛНАТА МУ МАЙКА В ЛЗ.
ИЗПРАЩА СЕ
ПИСМО ОТГОВОР ДО Р.КОСТАДИНОВ С ВЗЕТИ МЕРКИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА БОЛНАТА МУ МАЙКА В ЛЗ
82 4256-ж 25.09.2017 г. КАОЛИНОВО - РЕМЗИ
 НЕЗИРОВ
Жалба АПФСО ЛИЦЕТО ШЕРАФЕДИН АДИЛОВ ВАРИ МАДЖУН ОТ
ЗАХАРНО ЦВЕКЛО БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ И ПРИ НЕХИГИЕНИЧНИ УСЛОВИЯ И БЕЗ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ХИГИЕНА.
На основание чл. 112 от административнопроцесулания
 кодек , жалбата е и зпратена за разглеждане по компетентност на Директора на ОДБХ гр Шумен
83 4393-ж 02.10.2017 г. ХРАБРИН ТОШКОВ
ХАРАЛАНОВ
Жалба ДЗК Евентуално вредно въздействие на електромагнитни полета от антени за мобилна комуникация, монтирани на ул. "Цар Освободител" №64, вх. Г, гр. Шумен  Извършена проверка на 03.10.2017 г с проведено замерване плътност на мощността на електромагнитното поле.Съгласно предоставения протокол за измерване на електромагнитни полета на Дирекция „Лабораторни изследвания” при РЗИ – Варна резултатите от извършените измервания на плътност на мощност в микровълновия диапазон, S[µW/cm2] от източник на лъчение базова станция SHU 0014 „ИНВАЗИЯ” на „Мобилтел” ЕАД в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” №64, вх. Г не превишават пределно допустимите нива за населени територии.
84 4460-ж 04.10.2017г. СОФИЯ - МЗ - Д-Р
СВ.ЙОРДАНОВА
ЖАЛБА МД ЖАЛБА СРЕЩУ Д-Р СВ.СИМЕОНОВА ОТ
ДПБ-С.Ц.БРОД
Извършена проверка в периода 05.10.2017-09.10.2017. В хода на проверката е събрана необходимата медицинска документация. Жалбата е препратена до ИАМО и
до председателя на РК на БЛС за решаване по компетентност
85 4460-8-Ж 10-31-17 СОФИЯ - ОМБУДСМАН НА РБ ЖАЛБА МД ЖАЛБА ОТ Г-ЖА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ОТНОСНО БАЩА И КОЙТО Е БИЛ В ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ Д-Р СВ.СИМЕОНОВА И СПОРЕД НЕЯ НЕ Е БИЛ ЛЕКУВАН ПРАВИЛНО Писмо до омбудсмана на РБългария за констатациите от извършената проверка.
86 4471-с. 05.10.2017г. С.В.ДРУМЕВ - АТ. АТАНАСОВ Сигнал ДЗК КОПАЯТ СЕ СЕПТИЧНИ ЯМИ
ВЪРХУ ВОДОПРОВОД ЗА ВОДА
Препратена на основание чл.112 от АПК на кмета на Община Шумен за решаване по компетентност
87 4476-ж. 05.10.2017г. с.БЯЛА РЕКА - АНОНИМЕН ЖАЛБА АПФСО ПРОДАВАТ СЕ КЮФТЕТА ПРЕД
УЧИЛИЩЕ БЕЗ РАЗРЕШИТЕЛНО
На основание чл. 112 от административнопроцесулания
 кодек, жалбата е и зпратена за разглеждане по компетентност на Директора на ОДБХ гр Шумен
88 4522-ж. 06.10.2017г. ШУМЕН - РЗОК ЖАЛБА НЗБ,МД ПОЛУЧЕНА ЖАЛБА ОТ ИВЕЛИНА ДИНЕВА ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА В РЗОК-ШУМЕН СРЕЩУ
ИЗПЪЛНИТЕЛ НА
ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ - ФИЛИАЛ НА ЛАБОРАТОРИЯ "РАМУС" ГР. ШУМЕН.
ИЗПРАТЕНО ПИСМО ДО ДИРЕКТОРА НА РЗОК
ШУМЕН С КОНСТАТАЦИИ ОТ ПРОВЕРКАТА
89 4549-с 09.10.2017 г. ГР. ШУМЕН, МАЯ НИКОЛАЕВА
РАДЕВА
Сигнал ДЗК НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ В КЛАСНИТЕ СТАИ И КОРИДОРИТЕ
 НА СУ"Й.ЕКЗАРХ", ЛОШО ХИГИЕННО СЪСТОЯНИЕ В ТОАЛЕТНИТЕ.
Извършена проверка с измерване на микроклимата в учебните помещения на 12.10.2017 г. в периода от 8,45 часа до 12,30 часа. Измерените параметри в учебните помещения – температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха са в границите на здравните норми. В момента на проверката има осигурени сапуни за измиване ръцете на учениците. Клекалата в тоалетните на 1 и 2 етажи са с петна от ръжда. В тоалетните на 1 етаж западно крило две от вратите на тоалетните клетки са прогнили в долния край. Издадено е предписание за отстраняване на констатираните нередности.
90 5242-с. 17.11.2017г. ГР.ШУМЕН - СТОЯН МИРОСЛАВОВ СИГНАЛ ДЗК Нарушаване забраната за тютюнопушене в заведение клуб - фото гр.Шумен При извършената проверка на 24.11.2017 г. не са установени нарушения на чл. 56, ал. 1 от Закона за здравето
91 5413-С 27.11.17 Г. С. ПАМУКЧИ - БЕЙТУЛА
МЕХМЕТ МЕХМЕт
СИГНАЛ АПФСО ЛИПСА НА ТОАЛЕТНИ В ХРАНИТЕЛЕН МАГАЗИН ЕТ"АГАТА"
С. ПАМУЧКИ И ДАЛИ ОБЕКТА ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Препратена на ОДБХ-Шумен за разглежздане по компетентност
92 5528-С 01.12.17 Г. ШУМЕН - ЕМИЛИЯ МИЗИЙСКА СИГНАЛ ДЗК СПРЯНА ВОДАТА В ХОТЕЛА
,В КОЙТО Г-ЖА МИЗИЙСКА Е
НАЕМАТЕЛ.ТОАЛЕТНИТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ
Лицето Емилия Мизийска е
наемател на помещение в хотел "Мадара",
което се използва като офис
 за преводи и легализация на
 документи и не подлежи на контрол от РЗИ.
93 5571-Ж 04.12.2017Г. СОФИЯ - ДИРЕКТОР ИА МО ЖАЛБА МД ПОСТАВЕНА НЕПРАВИЛНА ДИАГНОЗА НА ЛИЦЕТО МИЛЕН МАРКОВ ОТ Д-Р В.КОЙНОВ ,ОРТОПЕД В ДКЦ1 ШУМЕН Извършена проверка на 06.12.2017. В хода на проверката е събрана необходимата медицинска документация. Жалбата е препратена до ИАМО
94 5589-с 04.12.2017 г. ДИАНА МИТЕВА - ШУМЕН СИГНАЛ ДЗК СЪОБЩАВА ЗА ЛОКАЛНО СМЕТИЩЕ В
КВ. "ЮЖЕН БРЯГ" ЗАД УЛ."ЕДЕЛВАЙС"
Цитираното от г-жа Диана
Митева локално сметище, представлява ограден частен имот собственост на Ганка Панчева.
95 5649-Ж 12-06-17 ИВЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ
ТОДОРОВ
ЖАЛБА ДЗК ЗАСЕЧЕНА WIFI МРЕЖА НА
УЛ."С.ВЪСТАНИЕ" № 20
Господин Тодоров е открил
източника на сигнала,
който се оказва сообствения
му телевизор и не желае да
се извършват замервания на
ЕМП в дома му.
96 5652-Ж 12-06-17 С. СИНИ ВИР, ОБЩИНА КАОЛИНОВО - ГЮЛШАН НАЗИФ МЕХМЕД ЖАЛБА ДЗК ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ Препратена по компетентност на Кмета на община Каолиново
97 5680-Ж 07.12.17 г. Славка Александрова Петрова гр.Върбица, ул. А.Стамболийски" № 19 жалба ДЗК ИЗВИРАНЕ НА ПОДПОЧВЕНА ВОДА НА УЛ."М.Борисов", гр. Върбица Препратена по компетентност на Кмета на община Върбица
98 6017-Ж 21.12.2017Г. СОФИЯ - НЕЛК ЖАЛБА МД Г-ЖА ШАБАН ОТ С. КОЧОВО НЕ Е ДОВОЛНА ОТ ЕКСПЕРТНОТО РЕШЕНИЕ ОТ ТЕЛК В процес на разглеждане
99 6066-С 12-28-17 СТОЛИЧНА РЗИ Сигнал НЗБ НАЛИЧИЕ НА ОПАРАЗИТЕНИ УЧЕНИЦИ С ГЛАВОВИ ВЪШКИ В ОУ С. ДРУМЕВО В процес на разглеждане
Регистърът бе генериран за 0,5773 сек.