Образци на документи

Списък на всички документи, свързани с дейността на РЗИ - Шумен

Достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация
примерна жалба срещу отказ от предоставяне на информация по Закона за достъп до обществената информация

Документи за участие в конкурси

Заявление за участие в конкурс
Декларация

Регистрация на лекари по чл. 40 от Закона за лечебните заведения

Заявление за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис.
Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис.
Заявление за вписване на промяна в обстоятелствата по регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис
Удостоверение за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ/хоспис
Искане за заличаване от регистъра на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис
Заповед за заличаване на регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис

Регистрация на лекари по чл. 81 от Закона за лечебните заведения

Заявление по образец за издаване на удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ.
Заявление по образец за издаване на удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал. 2 от ЗЛЗ.
  Удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ.
  Удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал. 2 от ЗЛЗ.

Регистрация на лицата практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Заявление за регистрация за практикуване на неконвенционални методи за благ въздействие върху индивидуалното здраве
Книга за посещения на лицата, върху които се практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Удостоверение за реистрация на нек практика
Съгласие за прилагане на неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Завление за заличаване от регистъра на лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Съхранение и продажба на лекаствени продукти о лекар и лекари по дентална медицина

Заявлеие по образец за получаване на разрешение з съхраение и продажа на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба № 5 от 2011 г. за условията и реда
Заявление по образец за прекратяване на Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти  на основание ЗЛПХМ и Наредба № 5/6.07.2011г. на МЗ за условията и реда за получаване на разрешениe за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти .

Откриване, закриване и промяна в обстоятелствата на лекарски консултативни комисии

Предложение по образец за извършване на промени, касаещи състава на ЛКК, съгласно чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
Предложение по образец за определяне  състави на Обща и Специализирани ЛКК, съгласно чл.104 от Закона за здравето и чл.7, ал. 1 от  Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Заявление по образец за предоставяне на специални рецептурни бланки със зелен или жълт цвят.
Заявление по образец за предоставяне на рецептурни бланки  (приложение № 8 към чл. 18 от Наредба № 4) за амбулаторно лечение.
Декларация по образец за връщане в  РЗИ – Шумен на получени специални рецептурни бланки.
Приемо - предавателен протокол по образец на специални рецептурни бланки със зелен/жълт цвят.
Заявление по образец за предоставяне на рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти за амбулаторно лечение по реда на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на български граждани, за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. 
Заявление по образец за предоставяне на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества (приложение № 1 към чл. 9 ал.1, Наредба № 21 от 12.10.2000г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и техните препарати).

Освидетелствуване и преосвидетелствуване от териториалната експертна лекарска комисия и други във връзка с извършване на медицинската експертиза на работоспособността (ТЕЛК)

Молба-декларация по образец за представяне на Детска експертна лекарска комисия (ДЕЛК) / Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК)
Заявление по образец за издаване от РКМЕ на препис на Медицинско експертно  заключение или други документи.
Медицинско направление по образец за Детска експертна лекарска комисия (ДЕЛК) / Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК)
  Образци на документи:
Спис на необходимите документи за освидетелстване от ТЕЛК
образец. Медицинско рвеи за ТЕЛК
образец. Молба-декларация за освидетелстване / преосвидетелстване
образец. Протокол на медицинска комисия
  други дкументи:
образец. Медицинско удостоверение по отношение възможността за явяване пред разследващите органи и органите на съдебната власт
Заповед РД09-465/27л07л2010 год. за утвърждаване на образец на Медицинско удостоверение относно възможността на лицето за явяване пред разследващите органи и/или пред органите на съдебната власт.
Методично указание относно: Реда и условията за освидетелстване на лицата от ЛКК за снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособлеления и съоръжения.

Вписване в списъка на лекарите, работещи в лечебни заведения - крайни получатели по чл. 2б от наредба №34 от 2005 г. за реда за заплащане от рб на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Заявление по образец за вписване във водения в РЗИ регистър на лекари-специалисти, предписващи лекарствени средства по Приложение № 1 към чл. 2, ал.2, във връзка с чл.14, ал. 4 от Наредба № 34 за реда за заплащане от Републиканския бюджет на лечението на български граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Метрология в здравеопазването 

образец 1 Заявление за последваща периодична проверка на средства за измерване - везни, теглилки, теглоръстомери
образец 2 Заявление за последваща периодична проверка на средства за измерване - електрокардиографи и др.
Одобрени типове медицинска апаратура с измервателни функции

Документи за придобиване на специалност в медицинските университети в страната

Заявление по образец за допускане до държавен изпит за специалност по на основание чл. 32, ал. 1 от Наредба № 34 от 2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Обект с обществено предназначение

  Уведомление по образец за откриване на обект с обществено предназначение.
  Уведомление по образец за промяна в данните и обстоятелствата, вписани в регистъра на обекти с обществено предназначение.
  Уведомление по образец за откриване на обект с обществено предназначение - транспортно/и средство/а.

Удостоверение по чл. 46, ал. 1 от Закона за лечебните заведения за получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност

  Заявление по образец за издаване на разрешение за осъществяване на дейност на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от Закона за лечебните заведения
   Заявление по образец за вписване на промени по обстоятелствата  в  разрешението  за осъществяване на дейност, издадено  по реда на чл. 46, ал. 2 и чл. 48, ал. 1  от ЗЛЗ, на основание чл. 50 от Закона за лечебните заведения

Заключение за здравните изисквания в помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти

  Заявление по образец за издаване на заключение за хигиенна оценка на склад за търговия на едро с лекарствени продукти.

Удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

  Заявление по образец регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.
   Уведомление по образец за прмяна в даннте и обсоятелстата вписани в регисъра на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

Дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

  Заявление по образец за издаване на санитарно удостоверене за извършване на дейности с опасни болнини отадъци.
  Заявление по образец за издаване на становище за класификация на отпадъците от подгрупа 1801 на обект.

Съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове

  Заявление по образец за издаване на становище за съгласуване на устройствена схема/план за изграждане на обект.
  Заявление по образец за издаване на здравно становище по приложен проект за обект.
  Заявление по образец за издаване на становище по готовността на строеж за въвеждането му в експлоатация по реда на ЗУТ (акт 16).

Удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация

  Заявление по образец за включване в курс за обучение на изпълнителски кадри за придобиване на правоспособност за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки, имащи значение за здравето на човека и издаване на здравно заключение

  Заявление по образец за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека.

Разрешение за пренасяне на покойници извън страната

  Заявление по образец за издаване на разрешение за пренасяне на тяло (урна).

Хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

  Заявление по образец за издаване на хигиенно заключение на обект.
  Заявление по образец за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия.
  Заявление по образец за издаване на Заповед за възстановяване на дейността / експлоатацията на обект.

Протокол и сертификат от контрол от акредитиран орган за контрол от вид А

  Заявка по образец за извършване на изследвания – органолептични, физикохимични, микробиологични.

Издаване на заверен препис и допълнителен екземпляр от документ

  Заявление по образец за издаване на заверен препис/допълнителен екземпляр от документ.

Здравна оценка на седмичните учебни разписания на учениците

  Заявление по образец за извършване на хигиенна оценка на седмичните разписания на задължителните учебни часове на ученици.

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП2), трудов или служебен стаж на осигурените лица (УП-3)

  Заявление по образец за издаване УП-2/УП-3 за период.
  Заявление по образец за издаване УП-2/УП-3 за период.

Ваксини и имунизации

Сведение за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимуниза и приложените сер и мнгоуии за от профилактика
през периода ...
Заявка за необходимите ваксини през ... риесчи на 201... г.
Сведение за съобщените и проучени Нежелани реакции след ваксинация (НРВ)
Приход и разход на ваксини за ... тримесечие на 201... г.

Промоция на здравето и профилактика на блестите

Каталог на здравни видеофилми, подходящи за детски градини
Каталог на здравни видеофилми за ученици
Схема за анализ на здравословното състояние на децата
Схема за анализ на здравословното състояние на учениците

Нациоанлни програми

Заявление за участие в национален конкурс на тема: „В подкрепа на детската безопасност”
Формуляр за участие в национален конкурс за детска рисунка, фотография/фотоколаж на тема: „Победи опасността!”
Регламент за провеждане на национален конкурс за детска рисунка и фотография/фотоколаж
Регламент за провеждане на Национален конкурс за реализирана през 2014 г. инициатива/програма/проект в подкрепа на детската безопасност
Приложение по темите на конкурса "Наръчник за детска безопасност"

Вход за администриране

е-Мейл:
Парола:

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 23.11.2015 год.


1. Бюлетини с оперативна информация за 47-ма седмица на т.г. в рубрика "Новини".
"Контрол върху факторите на жизнената среда".

Препоръчително:

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.