Нормативни документи

Нормативни документи, по прилагането на които Регионалната здравна инспекция - Шумен осъществява контролни и регистрационни функции

Закони

1 Закон за здравето (обн., ДВ, бр.70 от 2004г., посл. изм. ДВ. бр.68 от 2013г.)
2 Закон за административните нарушения и наказания (обн. ДВ. бр.92 от 1969г., посл. изм. ДВ. бр.17 от 2013г.)
3 Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн., ДВ, бр.10 от 2000г.; посл. изм. ДВ. бр.84 от 2012г.)
4 Закон за за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр.30 от 1999г.; посл. изм. ДВ. бр.68 от 2013г.)
5 Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ. бр.31 от 2007г.; посл. изм. ДВ. бр.15 от 2013г.)
6 Закон за водите (обн., ДВ, бр.67 от 1999г.; посл. изм. ДВ. бр.66 от 2013г.)
7

Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.124 от 1997г.; посл. изм. ДВ. бр.15 от 2013г.)

8 Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.45 от 1996г.; посл. изм. ДВ. бр.102 от 2012г.)
9 Закон за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62 от 1999г.; посл. изм. ДВ. бр.20 от 2013г.)
10 Закон за устройство на територията (обн., ДВ, бр.1 от 2001г.; посл. изм. ДВ. бр.66 от 2013г.)
11 Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр.53 от 2012г.; изм. ДВ. бр.66 от 2013г.)
12 Закон за защита от шума в околната среда (обн., ДВ, бр.74 от 2005г., посл.изм. ДВ. бр.66 от 2013г.)
13 Закон за държавния служител (обн., ДВ, бр.67 от 1999г., посл.изм. ДВ. бр.68 от 2013г.)

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 23 Януари 2018 год.


1. Оперативна информация за 2 -ра и 3 -та седмици на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (2 -ра и 3 -та седмици на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Декември 2017 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2018 год.
Списъците са публикувани рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2016 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2016 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003