Поредната проба за банер

Конкурси

Конкурси, организирани от РЗИ - Шумен

Конкурси: РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Излъчено от admin на 17-09-2021 09:42:02 EEST

Комисията назначена със заповед № РД-02-50/19.08.2021г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ класира кандидатите за длъжността инспектор в отдел „ДЗК“, дирекция „ОЗ” в следния ред:

  1. Елвира Георгиева Енева– 204,80 т.
  2. Марина Сашева Димитрова– 202,55 т.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 13-09-2021 08:54:51 EEST

       Във връзка с чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед № РД-02-50/19.08.2021г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността инспектор в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ взе решение за следната система за определяне на резултатите:

  • Всеки верен отговор да носи по 1 точка. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно теста да бъде 20 точки.
  • 17,5 минимален резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто.
  • Коефициент - 4 за умножаване на резултата от теста и коефициент - 5 за умножаване на резултата от интервюто.
  • По време на интервюто ще бъде проверена и дигиталната компетентност на кандидатите чрез проверка на практическите умения.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 27-08-2021 16:50:11 EEST

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

 

Комисията, определена със заповед № РД-02-50/19.08.2020 г. за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „ДЗК“, дирекция „ОЗ“ допуска до конкурс следните кандидати:

1. Иван Петров Пенев

2. Полина Герчева Атанасова

3. Айше Исметова Махмуд

4. Ревасие Реджебова Исмаилова

5. Айджан Ирфан Али

6. Гюнел Сали Халил

7. Марина Сашева Димитрова

8. Живка Христова Петрова

9. Елвира Георгиева Енева

10. Занко Петков Велинов

 

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 14 септември 2021 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

 

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

27.08.2021 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: ОБЯВЛЕНИЕ

Излъчено от admin на 12-08-2021 09:00:52 EEST

Регионална здравна инспекция - Шумен обявява конкурс за длъжността "инспектор" в отдел "Държавен здравен контрол", дирекция "Обществено здраве"

 

Обявление за конкурса за длъжността инспектор 

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Излъчено от admin на 19-02-2021 16:47:27 EET

Комисията назначена със заповед № РД-02-7/27.01.2021 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“ класира кандидатите за длъжността старши инспектор в отдел „ПЕК” в следния ред:

 

1. Янита Анастасова Спирова с резултат от 236,0 точки

2. Магдалена Георгиева Славковска с резултат от 215,95 точки

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

Излъчено от admin на 16-02-2021 11:49:05 EET

Комисията назначена със заповед № РД-02-6/27.01.2021 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“ класира за длъжността инспектор в отдел „ПЕК”:

1. Елена Георгиева Златева с резултат от 202,1 точки

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 11-02-2021 09:15:42 EET

Във връзка с чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед № РД-02-7/27.01.2021 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността старши инспектор в отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“ взе решение за следната система за определяне на резултатите:

-  Всеки верен отговор да носи по 1 точка. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът е издържал успешно теста да бъде 20 точки.

-   17,5 минимален резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто.

- Коефициент - 4 за умножаване на резултата от теста и коефициент - 5 за умножаване на резултата от интервюто.

- По време на интервюто ще бъде проверена и дигиталната компетентност на кандидатите чрез проверка на практическите умения.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 29-01-2021 09:45:42 EET

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПЕК”, ДИРЕКЦИЯ „НЗБ” - РЗИ ШУМЕН

Комисията, определена със заповед № РД-02-6/27.01.2021 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „ПЕК“, дирекция „НЗБ“ допуска до конкурс следните кандидати:

 

1.   Елена Георгиева Златева

 

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 10 февруари 2021 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

28.01.2021 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 29-01-2021 09:42:57 EET

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПЕК”, ДИРЕКЦИЯ „НЗБ” - РЗИ ШУМЕН

Комисията, определена със заповед № РД-02-7/27.01.2021 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „ПЕК“, дирекция „НЗБ“ допуска до конкурс следните кандидати:

 

1.   Магдалена Георгиева Славковска

2.   Янита Атанасова Спирова

3.   Елена Георгиева Златева

 

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 12 февруари 2021 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

28.01.2021 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
понеделник 25 октомври 2021 в 14:53 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 41 -ва седмица на 2021 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (41 -ва седмица на 2021 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Септември на 2021 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2021 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2019 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2019 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 007