Поредната проба за банер

Достъп до обществена информация

Стандартна оперативна процедура

Звено в РЗИ - Шумен, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация:

Деловодство на РЗИ – Шумен

Адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение” №1, ет. 1, стая № 3

Тел. 054/800 203; E-mail: office@rzi-shumen.net

Работно време: от 08.30 ч. до 17.00 ч.

Ред за подаване на искания за достъп до обществена информация в РЗИ -Шумен

1. Заявление за достъп до обществена информация се подава в установеното за РЗИ работно време от 8.30 ч. до 17.00 ч., в деловодството на РЗИ – Шумен, гр. Шумен, пл.”Освобождение” № 1, ет. 1, стая № 3.

2. Заявлението може да се подаде и по електронен път на адрес на e-mail: office@rzi-shumen.net

3. Обществена информация се предоставя след издадено решение на директора на РЗИ – Шумен за предоставяне на достъп до обществена информация.

4. Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

4.1. преглед на информацията – оригинал или копие

4.2. устна справка на телефон:054/877054

4.3. копия на хартиен носител;

4.4. копия на технически носител;

4.5. по електронна поща.

5. Преглед на документите се извършва в залата на инспекцията, а фактическото предоставяне на обществената информация се извършва в деловодството на инспекцията с приемно-предавателен протокол, след представяне на документ за платени разходи, определени по реда на Заповед № ЗМФ – 1472/29.11.2011 г. на Министъра на финансите. Разходите се заплащат в касата на РЗИ - Шумен, стая № 7 или по банкова сметка:

ОББ клон Шумен

BIC: UBBSBGSF

IBAN: BG46 UBBS 80023110735110

Отчети по чл. 15, ал.2 от ЗДОИ за постъпилите в РЗИ- Шумен заявления за достъп до обществена информация

- Годишен отчет за постъпилите в РЗИ - Шумен заявления за достъп до обществена информация през 2014 година
- Годишен отчет за постъпилите в РЗИ - Шумен заявления за достъп до обществена информация през 2015 година
- Годишен отчет за постъпилите в РЗИ - Шумен заявления за достъп до обществена информация през 2016 година
- Годишен отчет за постъпилите в РЗИ - Шумен заявления за достъп до обществена информация през 2017 година
- Годишен отчет за постъпилите в РЗИ - Шумен заявления за достъп до обществена информация през 2018 година
- Годишен отчет за постъпилите в РЗИ - Шумен заявления за достъп до обществена информация през 2019 година
- Годишен отчет за постъпилите в РЗИ - Шумен заявления за достъп до обществена информация през 2020 година

Вътрешни правила за достъп до обществена информация в РЗИ – Шумен

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Образци на документи:

Заявление за достъп до обществена информация
Примерна жалба срещу отказ от предоставяне на информация по Закона за достъп до обществената информация

Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите (ДВ бр. 98 от 13 декември 2011 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация

Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите

Ред за достъп до публичните регистри, съхранявани от РЗИ Шумен

Ред за достъп до публичните регистри

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на РЗИ Шумен и форматите, в които е достъпна

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на РЗИ Шумен
Списък на категориите информация в РЗИ Шумен, подлежащи на класификация като служебна тайна
Списък на издадените актове на директора на РЗИ - Шумен.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
вторник 23 ноември 2021 в 16:22 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 46 -та седмица на 2021 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (46 -та седмица на 2021 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Октомври на 2021 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2021 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2019 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2019 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 006