Поредната проба за банер

Сформирани ЛКК

Лекарски консултативни комисии в лечебните заведения за болнична помощ в Област Шумен през 2022 година

ДПБ с. ЦАРЕВ БРОД

Специализирана психиатрична ЛКК

Председател:

Д-р Нели Николова Тодорова – специалист по психиатрия

Член:

Д-р Светлана Евтимова Симеонова-Николова – специалист по психиатрия

Резервни членове:

1. Д-р Милчо Иванов Ванчиков – специалист по психиатрия

2. Д-р Росица Рашкова Телбизова - Димитрова– специалист по психиатрия

3. Д-р Елка Крумова Пейчева – специалист по психиатрия

Комисията заседава всеки понеделник, сряда и четвъртък от 11.00 ч. до 12.00 ч. на адреса на ДПБ в с. Царев брод, ул. Хр. Ботев” №30.

Комисията заседава всеки вторник и петък от 11.00 ч. до 13.00 ч. в КДОС на адреса на ЛЗ в гр. Шумен ул. „В. Априлов” №63.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
четвъртък 11 август 2022 в 09:48 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 31 -ва седмица на 2022 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (31 -ва седмица на 2022 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Юли на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2022 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 006