Поредната проба за банер

Дирекция "Обществено здраве". Проучвания.

АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОТНОШЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГР. ШУМЕН КЪМ УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ

През месеците март и април 2014 г. отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ Шумен проведе анкетно проучване за отношението на учениците от пети клас към употребата на алкохол. Анкетирани са ученици от следните училища в гр. Шумен: III ОУ, VI ОУ, СОУ „Трайко Симеонов“, СОУ „Васил Левски“, СОУ „Йоан Екзарх-Български“ и СОУ „Сава Доброплодни“.

От анкетираните 404 ученика 50,74% (205) са момчета и 49,26% (199) момичета. Възрастовата структура на учениците показва, че 9 са на възраст 10 години (6 момчета и 3 момичета), 268 са на 11 години (125 момчета и 143 момичета), 124 са на 12 години (73 момчета и 51 момичета) и 3 на 13 години (1 момче и 2 момичета). Анкетната карта е с 13 въпроса и с по няколко посочени отговора. Процентът на отговорите може да бъде повече от 100, защото анкетираните са отговаряли на някои въпроси с повече от 1 отговор.

Първите два въпроса от анкетата оформят паспортната част.

Трети въпрос „На колко години си опитал алкохол за първи път ?“

А) не съм опитвал – 27,23% (110);

Б) до 7 г. възраст – 17,33% (70);

В) до 8-10 г.възраст – 26,73% (108);

Г) до 11-12 г. възраст – 21,78% (88);

Д) не помня – 6,93% (28).

Наблюдава се 1,17 пъти увеличение на стойностите по точки Б, В и Г и задържане на стойностите по точки А и Д в сравнение с проучването проведено през 2006 г. Разликите между момчета и момичета е незначителна.

Четвърти въпрос „Какъв алкохол си опитвал до сега?“

А) бира – 50,75% (205);

Б) вино – 44,31% (179);

В) концетрат – 4,95% (20).

Пети въпрос „Къде най-често пиеш алкохол?“

А) в къщи – 58,17% (235);

Б) у приятели – 22,28% (90);

В) в заведение – 12,87% (52);

Г) на улицата или в парка – 6,68% (27).

Повече от половината ученици пият у дома (родителите осигуряват алкохол за празници) и у приятели, а по-рядко в заведения и по улиците. Резултатите са сходни с получените при предишното проучване. Необходимо е да се работи повече с родителите.

Шести въпрос „Някой искал ли е от теб лична карта, когато купуваш или поръчваш алкохол?“

Само 4,46% (18) от анкетираните съобщават, че са им искали лични карти при закупуване на алкохол. Необходимо е да се упражнява по-строг контрол на търговците, по отношение спазване забраната за продажба на алкохол на лица под 18 годишна възраст.

Седми въпрос „Чувстваш ли се зле след като пиеш алкохол?

21,04% (85) от анкетираните се чувстват зле, което е 1,50 пъти повече в сравнение с придишното проучване. Това увеличение се дължи вероятно и на често предлагания некачествен алкохол.

Осми въпрос „Пият ли приятелите ти алкохол?“

А) да – 24,27% (94);

Б) понякога – 39,11% (158);

В) не – 37,63% (152).

Девети въпрос „Колко често родителите ти употребяват алкохол?“

А) баща – всеки ден – 49,75% (201);

Б) баща – два – три пъти седмично – 19,80% (80);

В) майка – всеки ден – 14,85% (60);

Г) майка – два – три пъти седмично – 15,59% (63).

В сравнение с предишното проучване се наблюдава задържане на стойностите.

Десети въпрос „Мислиш ли, че на твоята възраст е вредно да се пие алкохол?“

А) да – 62,87% (254);

Б) не – 37,13% (150).

В сравнение с предишното проучване 1,07 пъти по-малко от анкетираните мислят, че алкохолът е вреден за здравето. Необходимо е с учениците да се работи по настоятелно за разясняване на вредите от употребата на алкахол.

Единадесети въпрос „В твоя клас говорено ли е за вредата от употребата на алкохол?“

А) да – 65,10% (263);

Б) не – 34,90% (141).

Дванадесети въпрос „Разговарял ли е с теб някой от твоето семейство за последиците от употребата на алкохол?“

А) да – 73,02% (295);

Б) не – 26,98% (109).

Тринадесети въпрос „По какъв начин желаеш да научиш повече за вредата и последиците от употребата на алкохол?“

55% от анкетираните желаят да получат информация от родителите си, 43% чрез беседи от специалисти, 30% чрез видеофилми и 25% от ТВ предавания.

Изводи и препоръки:

1. Изпреварващата работа по проблемите с употребата на алкохола да започва във възрастта 6-8 г.

2. Да се работи за повишаване на здравната култура на родителите.

3. Медицинските специалисти в ЦДГ и училищата да обхващат всички деца с различни информационни форми за повишаване на здравната им култура.

4. Да се ангажира свободното време на подрастващите с различни спортни и други дейности по интереси.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 30 ноември 2022 в 09:46 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 47 -ма седмица на 2022 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (47 -ма седмица на 2022 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Октомври на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2022 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 004