Поредната проба за банер

Дирекция "Обществено здраве". Проучвания.

АНАЛИЗ на получените резултати от проведено анкетно проучване за отношението на учениците от VI клас в гр. Шумен към употребата на алкохол през 2018 год.

Основните хронични незаразни болести (ХНБ) – сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични респираторни болести и диабет са причина за 60% от всички смъртни случаи в световен мащаб, 80% от които са в страните с ниски и средни доходи. В България за 2010 г. те са причина за над 80% от смъртните случаи, като водещи са болестите на органите на кръвообращението с 67,5%, следвани от злокачествените новообразувания с 15,1% и др.

Основно те се причиняват от общи, модифицируеми, предотвратими рискови фактори, като тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска физическа активност и злоупотреба с алкохол.

Основните рискови фактори за хроничните незаразни болести са широко разпространени в България. Рисковата и вредната консумация на алкохол обуславя 9,2% от общото бреме на болестите в развитите страни.

Във връзка с изпълнение на дейностите по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен имаше за цел да определи нивото на осведоменост и отношението към употребата на алкохол сред подрастващите на територията на гр. Шумен.

През месец Февруари  2017 г.  експерти от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ при РЗИ – Шумен, съвместно с Общински здравен център гр. Шумен и БМЧК – Шумен  проведоха анонимно анкетно проучване за отношението на учениците от шести клас към употребата на алкохол.

 

Анкетирани бяха ученици от следните училища в гр. Шумен: II ОУ „Д-р Петър Берон“, III ОУ „Димитър Благоев“, VI ОУ „Еньо Марковски“, IX ОУ „Панайот Волов“, СУ „Трайко Симеонов“, СУ „Васил Левски“, СУ „Панайот Волов“, СУ „Йоан Екзарх Български“, СУ „Сава Доброплодни“ и ППМГ „Нанчо Попович“.

 

Анкета по темата беше проведена и през 2014 г., като тогава бяха обхванати ученици от пети клас на шест училища в гр. Шумен.

 

Анкетната карта беше анонимна и се състоеше от 15 въпроса с по няколко посочени отговора. Процентът на отговорите може да бъде повече от 100, защото анкетираните са отговаряли на някои въпроси с повече от 1 отговор.

 

От анкетираните 249 ученика 141 (56,63%) са момчета, a 108 (32,13%) –момичета.

 

Първи въпрос „На колко години бяхте, когато за първи път употребихте алкохол?“

А) не съм опитвал – 46,58% (116);

Б) до 7 г. възраст – 5,62% (14);

В) до 8-10 г.възраст – 12,85% (32);

Г) до 11-12 г. възраст – 18,87% (47);

Д) до 13-14 г. възраст – 6,02% (15);

Е) не помня – 10,04% (25)

46,58% или 116 от анкетираните ученици съобщават, че не са опитвали никакъв алкохол, а 47 ученика  или 18,87 % от всички, които са попълнили анкетната карта, посочват че за първи път са употребили алкохол във възрастта 11-12 г.. Най-малък е броят на отговорилите с „до 7 г. възраст“ – 14 ученика или 5,62%.

 

Втори въпрос „Какъв алкохол сте опитвал/а до сега?“

А) бира – 48,99% (122);

Б) вино – 25,3% (63);

В) концетрат – 5,62% (14);

Г) друго – 19,67% (49);

Д) не съм опитвал – 40,56% (101)

122 ученици посочват, че до сега са опитвали бира, което е 49% от всички анкетирани ученици, а 40,56%  или 101 ученика съобщават, че не са опитвали до сега алкохол. Броят на учениците опитали вино е 63 или 25,3% от всички, които са попълнили анкетната карта. Процентът на учениците посочили отговор „друго“ е 19,67% или 49 ученика и уточняват: шампанско, ракия, уиски.

 

Трети въпрос „Къде най-често употребявате алкохол?

А) в къщи – 34,53% (86);

Б) у приятели – 8,83% (22);

В) в заведение – 5,62% (14);

Г) на улицата или в парка – 2,4% (6);

Д) не пия – 58,63% (146)

Най-голям е броят на отговорилите, че не употребяват алкохол – 146 или 58,63% от всички 249 шестокласници. Тези, които посочват, че употребяват алкохол го правят най-често вкъщи – 86 шестокласника или 34,53 % от анкетираните. С най-нисък брой отговори е „Г) на улицата или в парка“ – 6 ученика или 2,4%.

 

Четвърти въпрос „Някой изисквал ли е от теб лична карта, когато купуваш или поръчваш алкохол?“

А) да – 8,83% (22);

Б) не – 91,16 (227)

Разликата в двата отговора е голяма, но трябва да се има предвид, че тези, които не употребяват алкохол също разпознават като свой отговор „Б) не“.

 

Пети въпрос „След употреба на алкохол чувствал/а ли си се зле?“

А) да – 11,64% (29);

Б) не – 44,6% (111);

В) понякога – 8,03 % (20);

Г) никога – 35,7% (89)

С най-много брой отговори е „Б) не“ – 111 ученика, следван от „Г) никога“ – 89 участника. От всички ученици 29 споделят, че са се чувствали зле след употреба на алкохол.

 

Шести въпрос „Употребяват ли приятелите ти алкохол?“

А) да – 21,28% (53);

Б) не – 37,34% (93);

В) понякога – 27,7 % (69);

Г) никога –  13,65% (34)

Общо 93 ученика от 249 съобщават, че приятелите им не употребяват алкохол, което е 37, 34% от анкетираните. Следва отговор „понякога“ с 69 посочили го, което е 27,7%. Отговор „никога“ са посочили 34 ученика.

 

Седми въпрос „Колко често родителите ти употребяват алкохол?“

А) баща – всеки ден – 20,08% (50);

Б) баща – два-три пъти седмично – 27,7% (69);

В) майка – всеки ден – 8,03% (20);

Г) майка – два-три пъти седмично – 20,1% (50);

Д) само по празници – 38,9% (97);

Е) не употребяват – 10,04% (25)

Най-много ученици (97) посочват, че родителите им употребяват алкохол само по празниците – 38,9% от анкетираните. 69 от тях посочват, че баща им употребява алкохол  два-три пъти седмично, което е 27,7%. С най-малък брой (20 ученика) е отговор „В) майка – всеки ден“ – 8,03%.

 

Осми въпрос „Мислиш ли, че на твоята възраст е вредно да се употребява алкохол?“

А) да – 78,7% (196);

Б) не – 21,3%  (53)

От всички 249 анкетирани шестокласници 196 (78,7%) смятат, че на тяхната възраст е вредно да се употребява алкохол.

 

Девети въпрос „Смятате ли, че в училище/клас трябва открито да се разговаря за вредата от употребата на алкохол?

А) да – 52,2% (130);

Б) не – 20,5% (51);

В) не ме интересува – 27,3% (68)

 

Десети въпрос „Разговаряте ли с родителите си за последиците от употребата на алкохол?“

А) да – 50,6% (126);

Б) не – 49,4% (123)

Получените отговори показват, че почти половината от анкетираните участници не разговарят с родителите си за последиците от употребата на алкохол.

 

Единадесети въпрос „В присъствие на родител употребявате ли алкохол?

А) да – 33,7% (84);

Б) не – 18,07% (45);

В) по принцип не употребявам алкохол – 48,2% (120)

От 249 анкетирани ученици 84 или 33,7% посочват, че употребяват алкохол в присъствието на родител.

 

Дванадесети въпрос „По какъв начин предпочитате да Ви бъде поднесена информацията по проблемите свързани с последиците от употребата на алкохол?“

А) лекции от специалисти – 25,3% (63);

Б) обучение на връстници от връстници – 2,41% (6);

В) родители – 33,7% (84);

Г) филми – 11,6% (29);

Д) друго …………………….. – 2,8% (7);

Е) не желая такава информация – 30,9% (77)

От отговорите е видно, че шестокласниците предпочитат родителите да ги информират за последиците от употребата на алкохол – общо 84 ученика или 33,7% от анкетираните. А 77 не желаят такава информация, което е 30,9%. Лекции от специалисти е предпочетеният вариант за 63 ученика или 25,3%. Като отговор на „Д) друго“ има посочени отговори – в училище, което е предпочетен вариант за 7 ученика или 2,8% от анкетираните 249 ученика.

 

Тринадесети въпрос  „Какъв е Вашият пол?“

А) мъжки – 56,63% (141);

   Б) женски – 43,37%  (108)

 

Изводи и препоръки:

  1. Да се продължат и разширят информационните и здравно-образователни дейности в училищата за негативното въздействие на злоупотребата с алкохол върху здравето и създаване на нетърпимост към него.
  2. Организиране и провеждане на обучения и семинари, участие в обществени дебати и диалог с институциите, във връзка с проблемите на алкохолната зависимост и повишаване нивото на информираност на обществото по въпросите, отнасящи се до алкохолната зависимост.
  3. Засилване на контрола върху обектите, предлагащи алкохолни напитки (супермаркети, търговци на дребно, обекти за хранене и развлечение и др.) за предотвратяване предлагането им на непълнолетни лица, като се обърне и внимание на напитките от типа „алкохол (готови коктейли от газирани напитки и алкохол), разработени конкретно за младите хора, за да се гарантира, че продажбата им на непълнолетни лица е забранена.
  4. Създаване на ефективна система за наблюдение и контрол на нарушенията на рекламните и маркетинговите ограничения на алкохолни напитки, незаконно предлагани на подрастващите, включително при продажбата на наливни (небутилирани) алкохолни напитки по пазари, тържища и др.; събиране, анализиране и разпространение в медиите на данните от мониторинга и проведения контрол.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 30 ноември 2022 в 09:46 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 47 -ма седмица на 2022 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (47 -ма седмица на 2022 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Октомври на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2022 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 005