Поредната проба за банер

Дирекция "Обществено здраве". Проучвания.

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОТНОШЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ КЪМ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ОТ ГР. ШУМЕН ПРЕЗ 2012 ГОД.

През месец март и април 2012 г. отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ при Регионална здравна инспекция – гр. Шумен проведе анкетно проучване за отношението към тютюнопушенето сред учениците от 5, 8 и 11 клас на всички училища от град Шумен.

В проучването бяха включени 1157 ученици( 622 момчета и 535 момичета) на възраст от 11 до 18 години от 16 училища в гр. Шумен.

От обхванатите с анкетата 371 ученика са от 5 клас (217 момчета и 154 момичета), 382 от 8 клас (209 момчета и 173 момичета) и 404 от 11 клас (196 момчета и 208 момичета).

Анкетата е анонимна, съдържа 20 въпроса, от които 16 въпроса с посочени отговори и 4 отворени въпроса.

Резултати от проучването:

От всички анкетирани ученици 21.5% пушат редовно – това са 18% от момчетата и 25% от момичетата. С увеличаване на възрастта се увеличава броя на пушачите, като учениците- пушачи от 5 клас са 0.8% (3 момчета), което в сравнение с предходното проучване през 2006 г. е много по-ниско. Тогава са били 3%. В 8 клас 22.7% от учениците пушат редовно- от пушачите 50.5% са момчета и 49.5% са момичета. В 11 клас 38.8% от учениците пушат редовно- от пушачите 41.4% са момчета и 58.6% момичета.

Опитвали или пушат много рядко са 31.2% от запитаните – от 5 клас- 16.4%, от 8 клас- 35.3% и от 11 клас- 42.3%

Никога не са опитвали са 47.3% от анкетираните – от 5 клас- 82.1%, от 8 клас-41.2% и от 11 клас- 19.3%, което показва , че те намаляват с възрастта

На въпроса кога са започнали да пушат, 22.7% от учениците, които пушат са посочили 15г. възраст за започване на тютюнопушене. Най-ниската посочена възраст е 7г.(едно момче). Разликата между момчета и момичета за започване на тютюнопушене, е че момчетата започват да пушат в по-ранна възраст – около 10 и 11 години (75% от момчетата са започнали да пушат в тази възраст). При момичетата 75.5% са започнали да пушат на 13г.

Средно изпушените цигари от редовно пушещите сред анкетираните ученици е 14 цигари на ден. По-малките пушат до 5 цигари , а по-големите – в 83.9% посочват, че пушат от 10 до 20 цигари на ден, като двама ученика са посочили, че пушат повече от една кутия на ден.

На въпроса „Пушат ли приятелите ви?“ – 28.3% са отговорили „Да“, като с възрастта броя се увеличава значително. Отговорите на учениците, които пушат е че 61.5% от приятелите им пушат, като при учениците от 8 клас е 50.6%, а в 11 клас процента на пушещите приятели се увеличава на 67.5%.

Според анкетираните, учениците на тяхната възраст пушат за да изглеждат по-големи(51.2%); защото приятелите им пушат( 52.7%); защото всички около тях пушат (45.5%); защото родителите им пушат(19%); за да се чувстват по-уверени (25.6%); защото не са могли да откажат, когато им предлагат (27.6%). От свободните отговори преобладават мненията „Мислят си, че са интересни, готини и модерни“, има и отговори „За да бъдат приети в компании на по-големите“.

На въпроса „Пушат ли у вас следните лица?“ отговор, че бащите им пушат са дали 51.7% от учениците. От анкетираните, които са пушачи 60.6% от бащите им пушат. Отговор, че майките им пушат са дали 47.4% от учениците. От анкетираните пушачи отново процента е 60,6% майки, които пушат. Отговор, че брат/сестра пушат са дали 27% от учениците.

Вкъщи децата продължават да са изложени на въздействието на пасивното пушене - 20.7% от анкетираните посочват, че у тях се пуши навсякъде, а според10.9% това се случва понякога. Учениците в 91% заявяват, че им се е случвало да стоят в помещение, в което се пуши. Това показва, че децата са изложени ежедневно на вредното за здравето им въздействие на тютюневия дим.

Според 52.5% от учениците, родителите им ще реагират негативно ако разберат че пушат, 17.5% смятат, че няма да се сърдят и 30% не знаят как ще постъпят родителите им.

Анкетираните ученици в 90 % смятат, че тютюнопушенето сериозно уврежда здравето, а 65.4% от тях заявяват, че в семейството им се е е разговаряло за вредата от тютюнопушенето.

Учениците желаят да научат за последиците от употребата на цигари преди всичко чрез беседи от специалисти – 42,3%. Като 42,2% желаят да разговарят с родителите си за тези проблеми. Около 30% са посочили, че биха желали да получат информация за проблема, чрез видеофилми, ТВ предавания. На свободния отговор са посочили интернет, бивши пушачи и хора пострадали от тютюнопушенето.

На въпроса бихте ли отказали тютюнопушенето 66,8% са отговорили с „Да“,7.4% са отговорили с „Не”, а 25.8% отговарят, че не знаят

Към момента на изследването 67.4% смятат, че забраната за пушене на обществени места е правилна, 17.9% отговарят отрицателно и 14.7 % не могат да преценят

Във връзка с въпроса дали биха спазвали забраната за пушене на обществени места 68.8% от учениците са отговорили с „Да”, 17.8% са отговорили с „Не” и 13.4% с „Понякога”.

Резултатите от проведеното проучване показват, че детското пушене е изключително сериозен проблем. Децата продължават да са изложени на вредното въздействие на пасивното пушене в дома и на обществени места. Ролята на семейството и приятелите е много голяма. Семейната среда е личния пример за подрастващите да посегнат към тютюнопушенето. Необходимо да има разговори по темата в семейството. Превенцията на учениците за активна работа в областта на тютюнопушенето трябва да започва в 4, 5, 6 клас. При учениците пушачи с възрастта желанието за тютюнопушене намалява, но зависимостта вече я има. Превенцията при по-големите ученици (11 и 12 клас) трябва д е насочена към мотивиране а отказване от тютюнопушене- създаване на семейство, редстояща бременност и раждане, увреждане на плода, повишена заболяемост от хронични заболявания, икономичиски загуби з бъдещото семейство и други. Голяма част подкрепят забрана за тютюнопушене на о места и биха я спазвали.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
четвъртък 30 юни 2022 в 15:52 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 25 -та седмица на 2022 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (25 -та седмица на 2022 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Май на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2022 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 004