Поредната проба за банер

Дирекция "Обществено здраве". Проучвания.

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОТНОШЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ КЪМ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ОТ ГР. ШУМЕН ПРЕЗ 2014 ГОД.

През месеците март и април 2014 г. отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ при Регионална здравна инспекция – Шумен проведе анкетно проучване за отношението към тютюнопушенето сред ученици от 5 клас на следните училища от град Шумен: III ОУ, VI ОУ, СОУ „Трайко Симеонов“, СОУ „Васил Левски“, СОУ „Йоан Екзарх-Български“ и СОУ „Сава Доброплодни“.

Анкетирани са 405 ученици от 6 училища в гр. Шумен.

От общо анкетираните 405 ученика 208 са момчета и 197 са момичета.

От анкетираните 9 са на възраст 10 г. (момчета - 6 и момичета - 3), 269 са на възраст 11 г. (момчета - 125 и момичета - 143), 124 са на 12 г. (момчета - 73 и момичета - 51), на 13 г. са 3 (момчета - 1 и момичета - 2).

Анкетната карта се състои от 14 въпроса с посочени отговори.

Резултати от проучването:

На въпрос „Пушите ли?“ анкетираните са дали следните отговори:

a) да – 6 ученика (от тях момичета – 1 на 12 год. момчета – 5 на 12 год.);

б) много рядко – 8 момчета на 12 години.

в) опитвал съм един-два пъти – 24 (от тях момчета – 22 на 12 год. и момичета – 2 на 11 год.);

г) никога не съм опитвал - 367 (от тях момчета - 173 и момичета - 194);

На въпрос „По колко цигари пушите на ден?“ анкетираните са дали следните отговори: 299 не пушат; до 5 цигари на ден пушат 7 ученика; отговорът не пуша всеки ден са отбелязали 7 ученика. Не всички са посочили отговор.

На въпрос „Приятелите Ви пушат ли?“ анкетираните са дали следните отговори:

а) да – 44;

б) не – 277;

в) някои да – 80. Не всички са дали отговор.

На въпрос „Пушат ли у вас следните лица?“ анкетираните са дали следните отговори:

Баща: а) да – 183;

б) не – 170;

в) понякога – 52.

Майка: а) да – 132;

б) не – 215;

в) понякога – 46.

брат/сестра: а) да – 27;

б) не – 278;

в) понякога – 22.

На въпроса „Членовете на Вашето семейство пушат ли в жилищните помещения?"

а) да – 63;

б) понякога – 140;

в) не – 202.

На въпроса „Случва ли се да стоите в помещение, в което се пуши?“

а) да – 142;

б) понякога – 122;

в) не – 141.

На въпроса „Как ще реагират родителите Ви, ако разберат, че пушите?“

а) ще се сърдят много – 234;

б) няма да се сърдят – 6;

в) не зная, не мога да преценя – 149.

На въпроса „Според теб защо учениците на твоята възраст пушат (можете да посочите повече от един отговор)?“

а) за да изглеждат по-големи – 277;

б) защото приятелите им пушат – 178;

в) защото родителите им пушат – 87;

г) защото по-големия брат/сестра пуши – 49;

д) за да се чувстват по-уверени – 89;

е) защото всички около тях пушат – 118;

ж) защото не са могли да откажат, когато им предлагат – 205;

з) други причини (посочете) – 57;

На въпроса „Смяташ ли, че тютюнопушенето уврежда здравето?“

а) да – 382;

б) не – 3;

в) не зная – 20.

На въпроса „Кое според теб е най-важно (можете да посочите повече от един отговор)?“

а) тютюнопушенето уврежда кожата, човек има лош дъх, дрехите и косите миришат – 307;

б) тютюнопушенето уврежда здравето – 405;

в) тютюнопушенето е признак на неувереност – 45;

г) тютюнопушенето не е модерно – 79;

д) лош навик – 278;

е) цигарите са скъпи – 382.

На въпроса „Смяташ ли, че забраната за пушене на обществени места е правилна?“

а) да – 296;

б) не – 33;

в) не мога да преценя – 41.

На въпроса „По какъв начин желаете да научите повече за вредата и последиците от употребата на цигари?“

а) беседи от специалисти – 309;

б) видеофилми – 249;

в) листовки и други нагледни материали – 168;

г) ТВ предавания – 114;

д) родители – 298;

е) друго – 148;

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО

От всички анкетирани петокласници 1,48% пушат (от тях 2,4% са момчета на 12 г. и 0,51% е момиче на 12 години). В сравнение с предходното анкетно проучване през 2006 г. (3% от анкетираните ученици са пушили) процентът е намалял наполовина. От анкетираните опитвали или пушат много рядко са 7,9% (от тях момчета са 7,41%, а момичета са 0,49%), но 18,27% от приятелите им пушат. През 2006 г. опиталите или пушат много рядко са били 20%, тогава са посочили, че 21% от приятелите им пушат.

В семействата на анкетираните ученици пушачите също са намалили в сравнение с предходното изследване както следва: бащи пушачи: 2014 г. – 45,18%, 2006 г. 50%; майки пушачки: 2014 г. – 32,59%, 2006 г. – 43%; от братята и сестрите пушачи: 2014 г. – 6,66%, 2006 г. 11%.

15,55% от родителите ежедневно пушат в жилищата, процентът значително е намалял от проучването през 2006 г. като тогава процента е бил 35. На 35,06% от децата им се случва да стоят в помещение, където се пуши. Въпреки, че % на родителите-пушачи не е малък, анкетираните ученици смятат, че родителите им (57, 77% от тях) ще се сърдят ако разберат, че децата им пушат.

На въпроса „Според теб защо учениците на твоята възраст пушат?“ – 68,39% смятат, че искат да изглеждат по- големи; 50,62% са посочили, защото не са могли да откажат, когато им предлагат; 43,95% са посочили защото приятелите им пушат; 29,97% са посочили, че всички около тях пушат; 21,97% да се чувстват по-уверени; 21,48% са посочили, защото родителите пушат; 12,09% посочили защото по-големия брат/сестра пуши.

76,29% от анкетираните ученици желаят да научават за вредата от тютюнопушенето, чрез беседи от специалисти. 73,58% от анкетираните желаят да разговарят с родителите си на тази тема; 61,48% желаят да научат за вредата, чрез прожекции на видеопокази, дикове и други нагледни материали.

73,09% смятат, че забраната за пушене на обществени места е правилна.

Всички от анкетираните знаят, че тютюнопушенето уврежда здравето. Запознати са с последиците от тютюнопушенето, че цигарите са скъпи, че тютюнопушенето е лош навик и че не е модерно.

Резултатите от проведеното проучване показват, че трябва да се вземат мерки, за да се предотврати започването на тютюнопушенето или да се отложи във времето. Нужна е съвместна работа със специалисти, родители и учители. Децата продължават да са изложени на вредното въздействие на пасивното тютюнопушене в дома и в други закрити помещения. Превенцията на учениците за активна работа в областта на тютюнопушенето да започва от подготвителните групи в детските градини.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 18 май 2022 в 12:05 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 19 -та седмица на 2022 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (19 -та седмица на 2022 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Април на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2022 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2019 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2019 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 005