Поредната проба за банер

Здравна информация

Антракс, бруцелоза, туларемия

Антракс

Антраксът е остра инфекциозна болест, която се характеризира с тежка интоксикация и образуване на специфична пустула на кожата или лигавиците при кожната форма, с развитие на възпалително-хеморагични изменения в белите дробове при белодробната форма или червата при чревната форма.

Причинителят B. anthracis запазва жизнеспособността си с десетилетия, посредством изключително устойчивите си спори, намиращи се в почвата в т нар. Стационарни антраксни огнища (САО). От антракс боледуват предимно тревопасните животни – диви и домашни. Пролетните порои и последвалото силно засушаване в страната през 2016 г създават предпоставки за излизане на антраксите спори на повърхността на почвата. При последващо засушаване, когато преживните животни пасат суха трева, заедно с почвата по корените те поглъщат и спорите, което е възможно да доведе до поява на заболявания от антракс при тях.

Заболяването при хората започва след инкубационен период от 2 до 8 дни. Различават се 3 форми:

Кожната форма започва с поява на пустула – плътно червено петно, което в продължение на 1 – 2 дни се увеличава. На това място се оформя мехурче, като при разчесване се образува язвичка. Развива се и оток. Наред с локалните промени се появяват и признаци на интоксикация на организма – адинамия, загуба на апетит, главоболие, повишаване на температурата. Местните промени отзвучават за 4 – 5 дни. Случаите на кожна форма съставляват над 99% от заболяванията от антракс.

Белодробната форма протича тежко, с повишена температура, разтрисане, бодежи в гърдите, кашлица с отделяне на кървави храчки. Развива се пневмония. Смъртността е висока.

Чревната форма също протича тежко. Започва остро с разтрисане, повишена температура, гадене, остри болки в корема, диария с течни кървави изпражнения. Често настъпва смърт вследствие на сърдечно-съдова слабост.

Лечението на антракса се провежда задължително в болнично заведение с антибиотици по лекарско предписание. Източниците на зараза са както домашни така и диви тревопасни животни – овце, крави, кози, коне, магарета, камили, елени, зайци, мечки, лисици, чакали, гризачи и други. Антраксният бацил се отделя с фекалиите, урината, кръвта, влагалищния секрет. Голяма роля за разсейването на антраксните спори играят труповете на умрелите от антракс животни, които могат да бъдат разкъсани от диви животни или птици и части от тях да бъдат пренесени на далечни разстояния, където се образуват вторични антраксни огнища. Болният човек не е опасен като източник на зараза.

Профилактиката на антракса включва:

• Редовно почистване и проветряване на помещенията, в които се отглеждат животни;

• Измиване на ръцете с топла вода и сапун преди и след обслужване на животните, което задължително се извършва с отделно работно облекло;

• Своевременно уведомяване на ветеринарните специалисти при съмнение за заболели животни.

• Обилно измиване с течаща вода на плодовете и зеленчуците, предназначени за консумация в суров вид;

• Добра термична обработка на месото и млякото;

• Избягване на консумация на недостатъчно узряло сирене.

Необходимо е да се знае, че при неразположение, висока температура и поява на някои от горепосочените симптоми трябва незабавно да се потърси лекарска помощ, като лекуващият лекар се уведоми за наличието на рискови за болестта фактори: контакт с болно животно, консумация на недостатъчно термично обработени месо и мляко и други.

Бруцелоза

Бруцелозата е хронично рецидивиращо заболяване, което се характеризира с вълнообразна температура, токсични явления, прояви от страна на различни органи и системи и възникване на малки епидемии или спорадични случаи предимно сред професионално застрашени рискови групи като животновъди, селскостопански работници, ветеринарни лекари, зоотехници и лабораторен персонал.

Причинява се от бактерии от род Brucella.

От значение за епидемичния процес е устойчивостта на бруцелите, както в околната среда, така и в мляко и млечни продукти.

Сезонност и разпространение: Бруцелозата е заболяване с разпространение през цялата година и пик през пролетта и лятото. Среща навсякъде по света, но особено засегнат е Средиземноморският регион. Боледуват предимно хора над 25 годишна възраст.

Инкубационен период е непостоянен, труден за определяне. Варира от 5 до 60 дни

Резервоар и източник на зараза: Бруцелозата е зооноза. Естествен резервоар и източник на зараза при бруцелозата са основно крави (B. abortus), кози и овце (B. melitensis), свине (B. suis). При козите болестта протича безсимптомно. Животните са най-заразителни по време на аборт (мъртвораждане). Причинителите се отделят със заразения плод, плацентата, околоплодните води, влагалищните секрети, урината. С отделянията им се заразяват пасища, обори, водоеми.

Бруцелите се съдържат в млякото и в месото на болните животни. Отделянето на причинителя в млякото може да бъде много продължително – до няколко години, което има важно епидемично значение.Болният човек практически не е източник на заразата.

Пътища на заразяване: хранителен; контактно-битов; въздушно-прахов.

Фактори на предаване на инфекцията: заразено мляко, млечни продукти, заразено месо и месни продукти, абортиран плод, плацента, околоплодни води и т.н. от заразени/болни животни, урина, кожа, вълна от заразени/болни животни, контаминирани с бруцели прах, вода, почва. Възприемчивост на човека към бруцелоза е висока.Човек може да се зарази при директен или индиректен контакт с животни (чрез замърсени ръце като входна врата на заразата е устата) или със заразени хранителни продукти (включително непастьоризирано мляко, млечни произведения). Бруцелите могат да проникнат в организма и през горните дихателни пътища - чрез вдишване на контаминиран аерозол.

Клиничната картина може да започне остро или постепенно. Разнообразните симптоми са както общи (температура, обща отпадналост, болки в ставите), така и органно специфични (включително инфекции на мозък и сърдечни клапи). Характерни са температурните пристъпи (покачване на температура, с последващо спадане и започване на нова температурна вълна). Ако не се лекува, бруцелозата може да хронифицира.

Лечението на антракса се провежда задължително в болнично заведение с антибиотици по лекарско предписание.

Профилактиката включва информация и обучение на населението за консумиране на млечни и месни продукти с неконтролиран произход след добра термична обработка, информация и обучение на фермери, работници в кланици в месопреработвателната промишленост, в месарници; на животновъди, особено в дребното, частно животновъдство, серологични изследвания на животни в сектор животновъдство, ветеринарен контрол.

Противоепидемичните мерки:

• спрямо болните: откриване, хоспитализиране, лечение, регистриране, съобщаване;

• спрямо източника на инфекция: издирване на общия източник и факторите на предаване на инфекцията, възбрана и изземване на инкриминираните хранителни и други животински продукти;

• ветеринарен контрол спрямо животни, животински продукти и рискови професии;

• спрямо контактните лица: издирване на контактните хора, изследване за ранно откриване на бруцелоза, медицинско наблюдение.

Туларемия

Тураремията е остро инфекциозно зоонозно заболяване. Характеризира се с общи явления, температура, възпаление на лимфните възли и тъкани, съответстващи на мястото на проникване на причинителя. Най-често срещаната форма е кожно разязвяване и увеличени лимфни възли. Други форми на заболяването са конюнктивит с увеличени предушни лимфни възли, болки в коремната област, повръщане и диария, инфекция на белите дробове. Извършва се изследване на клиничен материал от болен- кръвен серум, пунктат от лимфен възел и др.

Клиничната диагноза се подкрепя, ако има данни за кърлежово ухапване, данни за контакт с гризачи и зайци или потенциално контаминирани води и храни.

Инкубационният период най-често е 3 – 5 дни, но може да достигне 2 седмици.

Болестта не се предава от човек на човек, но заразните секрети от лезиите са потенциално заразни. Заразените кърлежи носят причинителя през целия си живот, което ги прави опасни при пипане без ръкавици. След преболедуване човек придобива дълготраен имунитет, но са описани и реинфекции.

Резервоар на инфекцията в природата са диви и домашни животни, предимно гризачи. Заразяването на хората от животните често се осъществява чрез пряк контакт при лов, при консумация на замърсени от урина и фекалии на болни животни храни и води, при ухапване от кръвосмучещи кърлежи и насекоми, по аспирационен път и др.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 14 септември 2022 в 09:47 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 36 -та седмица на 2022 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (36 -та седмица на 2022 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Август на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2022 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003